usavršavanje nastavnika
Petnica postaje sve interesantnija za izvođenje različitih programa namenjenih usavršavanju nastavnika, pre svega srednjih škola. Trend započet 1998 godine nastavljen je i proširen u jesen 1999 i tokom čitave 2000 godine. Pored programa iz oblasti računarstva, engleskog jezika, fizike, hemije i biologije, krenulo se i sa programima namenjenih školskim psiholozima, bibliotekarima i nastavnicima istorije, a ozbiljno se pripremaju seminari u oblasti aktivne nastave, kao i kursevi iz domena nastave srpskog jezika. Istraživačka stanica sigurno još uvek ne raspolaže kvalitetnim smeštajnim kapacitetima jer su postojeći projektovani isključivo za učenike ali neke druge prednosti -- pre svega solidna oprema, kvalitetna biblioteka i bogata praksa rada sa učenicima, učinile su Petnicu privlačnim mestom za izvođenje intenzivnih, radno orijentisanih programa. Nadamo se da će se uskoro i problem smeštaja rešiti kako bi Istraživačka stanica postala ozbiljan centar za usavršavanje nastavnika, što je od izuzetne važnosti za predstojeće reforme obrazovnog sistema u celini.
 

računardžije na okupu

Dragan Toroman o osposobljavanju nastavnika za korišćenje računara

Program računarstva u ISP je poslednjih godina obogaćen sa dva tipa seminara za nastavnike srednjih škola: seminare za nastavnike informatike i računarstva, i seminare primene računara za nastavnike ostalih predmeta. Nastavnici računarstva predstavljaju kritičnu grupu, obzirom da su prvi na udaru u svojim školama kada je reč o upotrebi informacionih i komunikacionih tehnologija. Ova oblast je jako dinamična i vrlo je teško izvršiti filtriranje ogromne količine informacija koje nas svakodnevno bombarduju i iz njih izdvojiti samo one korisne za školu i funkcionisanje računarskih učionica.
U Petnici, nastavnici računarstva imaju prilke da na licu mesta "snime" neka od kod nas razvijenih i implementiranih rešenja i razmotre njihovu primenu u svojim sredinama, naročito kada je reč o računarskim mrežama, Internetu i organizaciji računarskih kabineta-učionica.
U nedostatku kvalitetnih učila i nastavnih sredstava, neophodno je naći načina da se postojeća oprema i resursi racionalno iskoriste. Seminari za nastavnike, osim što direkno daju odgovore na neka od ovih pitanja, omogućavaju lične kontakte i direktnu razmenu informacija, što je neophodan uslov za kvalitetniju saradnju. Rezultati ove saradnje mogu biti od presudnog značaja za utvrđivanje potreba i razmenu postojećih resursa i rešenja.
Vreme eksplozije informacionih tehnologija, pored očiglednih prednosti nosi i (bar) jedan problem - manjak kvalitetnih stručnjaka, kako u privredi, tako i u obrazovanju. Problem nije vezan samo za naše prostore, već se radi o globalnom problemu. Postojanje specijalnih programa za usavršavanje nastavnika za korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija može prilično ublažiti ovaj proglem. Ujedno, "računarski pismeni" nastavnici će uspešnije pomoći novim generacijama učenika da jednostavnije i ispravnije ovladaju novim računarskim tehnologijama u svim domenima.
Naravno, sve ovo će imati mnogo više smisla kada škole (njeni materijalni i ljudski resursi) budu bile dovedene na nivo koji će odgovarati zahtevima vremena u kojem živimo. Nadajmo se da će obrazovanje, kao jedan od ključnih segmenata društva biti na visokom mestu na listi prioriteta kada se bude odlučivalo o rapodeli investicionih sredstava, jer je za brzo uključivanje u svetske tokove u današnje vreme neophodno pre svega imati kvalitetno obrazovanje i visoke standarde u toj oblasti. To znači modernu školu, pristup informacijama i, naravno, kvalitetan kadar voljan i motivisan za konstantno usavšavanje.
Istraživačka stanica Petnica je učinila prve korake ka ovom cilju, i nadamo se da će ova naša inicijativa uspeti da bar donekle stvori uslove za njegovo ostvarenje. Stara poslovica kaže - "Na mlađima svet ostaje", ali na nama je da im stvorimo uslove da globalnu informacionu eru dočekaju spremni, tako što ćemo im obezbediti kvalitetnije obrazovanje u ovoj oblasti.

biolozi napokon u petnici

Dušan Palić o seminaru za nastavnike biologije

Posle više godina pauziranja, Istraživačka stanica se prihvatila organizovanja seminara za nastavnike biologije srednjih škola. U 2000 godini organizovana su dva seminara koja su okupila pedesetak nastavnika i nadzornika iz ove oblasti od kojih je većina tek sad po prvi put iskusila Petnicu. Krajnje neobično iskustvo i za nas i za njih, što je samo pokazalo da još mnogo treba raditi na kompletnoj organizaciji. O čemu se radi?
Prvi seminar imao je temu "Formiranje i rad školske ekološke grupe", dok se drugi bavio savremenim dostignućima u biologiji i njihovoj implementaciji u vanškolsku nastavu. Tokom prvog seminara održan je i sastanak savetnika iz Ministarstva prosvete sa okružnim nadzornicima gde se razmatrala realizacija nastavnih programa i neke promene u njima. Moramo priznati da su nastavnici bili najviše zainteresovani za to šta to nadzornici pričaju, odnosno "šta se iza brega valja". Kao što se to, po pravilu dešava kada kolege iz škola prvi put dođu na program u Petnicu, bilo je dosta čuđenja kako to da se planira rad i nakon večere i kako to da nije predviđeno slobodno vreme.
Naravno, daleko od toga da i ovi "stariji" novi polaznici nisu osetili određeno zadovoljstvo boravkom u ISP. Svi do jednog su se raspitivali kada i kako bi mogli ponovo da dođu. Ništa neobično, jer bez obzira na (po njima) naporan program, uspeli su da na svojoj koži osete nešto što mi zovemo Petnički duh (ovog puta dobri). Izlet na Gradac, razgledanje pećine i jezera, kafe u toku i između predavanja izuzetno dobro su se uklopili u neformalnu atmosferu, kojom je suvereno zagospodarila koleginica Mr Boba Milanović iz lozničke Gimnazije, održavši, po skromnoj proceni organizatora, najbolje predavanje na ovom seminaru.
Biblioteka i internet (odnosno računarska učionica) su takođe odigrali značajnu ulogu u izvođenju seminara. Prilično sam uveren da je to i jedan od glavnih razloga zašto bi veći deo njih želeo da se pojavi ponovo. Što se samih predavanja tiče, bez obzira na kvalitet i uloženi trud, sticao se utisak da predstavljaju obavezu, pre nego zadovoljstvo, u saznavanju novih stvari.
Prava reakcija, mada bi bilo bolje reći interakcija, videla se na tribinama i diskusijama koje su se odigravale uveče. Tek tada je duh u učionici podsetio na atmosferu koju smo u radu sa srednjoškolcima počeli da smatramo normalnom.
Ukratko govoreći, naši novi "stari" polaznici ipak zahtevaju donekle različit pristup. Ne u smislu formalnog obraćanja, uvažavanja njihovog autoriteta ili godina, već u načinu rada koji bi im pomogao da se malo izmeste iz svoje svakodnevice i podsetio ih da se ipak (ili još uvek) može drugačije.

ambiciozni hemičari

Nina Jevtić o seriji kurseva za nastavnike hemije

Ono što je započeto 1998. a prekinuto 1999. zbog nemilih događaja, nastavljeno je u 2000. sa ozbiljnim pretenzijama da postane sastavni deo aktivnosti programa hemije u IS Petnica. Naime, reč je o seminarima za profesore hemije osnovnih i srednjih škola.

Prvi seminar smo organizovali sa znatnom količinom treme zbog stalno prisutne dileme - kako i na koji način predstaviti ono što mi ovde radimo, a da to ne bude puko hvalisanje, i da ujedno pozitivnu energiju (ili makar samo neki njen deo) koji dobijamo od naših polaznika prenesemo i na kolege. Imali smo upravo u vidu krajnje zaoštrene probleme sa kojima se školstvo suočava.
Jedina veza koju smo do sada imali sa ovim ¨novim¨ polaznicima bili su njihovi učenici. Do ovih seminara ta veza je bila jednostrana (od njih ka nama).
Osim predstavljanja programa hemije i detaljnijeg upoznavanja sa onim što njihovi učenici ovde rade, imali smo na umu i još jedan cilj. Želeli smo da program seminara ispunimo zanimljivim predavanjima (prvenstveno o najnovijim naučnim i tehnološkim dostignucima) i radionicama.
Već prvog dana seminara pokazalo se da razloga za tremu nije bilo. Kolege su bile izuzetno zainteresovane za sve ono što Petnica ustvari jeste, ali i za stručni program koji smo im pripremili.
Sa prvim seminarom, sa susretom lice u lice, imena i potpisi sa preporuka koje su nam slali za svoje učenike a koje smo mi čitali, počeli su da dobijaju jednu novu dimenziju i pravi smisao. Veza je postala dvosmerna.
Zbog svih pozitivnih utisaka koje su poneli (a koje su nam preneli), sa velikim entuzijazmom organizovali smo naredne seminare u 2000-toj, sada sa još većim žarom i bez treme. Seminari su se pretvorili u divno druženje i intenzivnu razmenu informacija.
Na ova tri seminara boravilo je oko 90 profesora iz velikog broja različitih škola i svi su izrazili želju da ponovo dođu u Petnicu. Seminari su realizovani u saradnji sa odgovarajućim sektorom Ministarstva prosvete Srbije ali je Istraživačka stanica bila potpuno slobodna u izboru tema i sadržaja rada.
Na kraju, primera radi, navešćemo nekoliko tema koje su realizovane na poslednjem seminaru iz hemije u novembru 2000: "Novi trendovi u sintezi i aplikaciji biomaterijala", "Najnovija dostignuća u sintezi i aplikaciji kompozitnih biomaterijala za supstituciju koštanog tkiva", "Otkriće molekula C60, opšte fizicke i hemijske osobine, kovalentni i nekovalentni derivati i moguća primena" i "Internet kao informacioni resurs u nastavi hemije".

teacher training in Petnica

The Petnica Science Center is becoming a more and more attractive place for in-service teacher training programs. Part of the reason is the excellent location and stimulating "learning environment". In addition one has contact with a great number of different types of educational
programs based on new innovative methods. In 1999 and 2000 there were 24 training seminars and courses organised for (mostly) secondary-school teachers from around 70 schools. These programs covered a set of important science-oriented school subjects including Chemistry, Biology, Computer science, and Physics, as well as subjects such as English language, History, and Psychology. These programs have been sponsored by the Serbian Ministry of Education and by the Fund for an Open Society.


Dragan Toroman summarises his experiences from several programs on training teachers in Computer science. These programs have been mainly based on problems in implementation of multimedia technology and the Internet into the regular curriculum and on the organisation and design of computer networks in schools. There has also been an
increasing number of training courses for teachers of non-computer subjects in order to make them ready to involve computers and computer-related technologies in their everyday teaching practices.

Dušan Palić comments on two courses for teachers of Biology and focuses on various practical activities including our extracurricular and outdoor programs as well as possible students' research projects. During a brief excursions to the Petnica Cave and nearby lake, teachers were given several examples of how the Petnica Center stimulates students to discover interesting problems in the local area and how to "translate" such problems into interesting and challenging research projects.

Nina Jevtić presents her experience from several training programs for Chemistry teachers She comments on the teachers' expectations and the non-typical atmosphere during the courses --
in addition to classical lectures the participants took part in intensive and vivid interactive work in stimulating environments. Teachers were very interested in Petnica's student research projects as well as the possible solutions that were presented to practical problems
associated with class work in generically poorly equipped school labs

 © 2001.. IS Petnica
TOC, Content Previous Page Next Page Home Page