jezikoslovci

Dušica Božović i Mirjana Mandić započele su svoju petničku karijeru kao srednjoškolke na seminarima lingvistike, da bi u poslednjih pet godina preuzele rukovođenje ovim programom.

Seminar lingvistike jedan je od seminara antropološkog odeljenja Istraživačke stanice Petnica, a postoji već 20 godina. Petničarima su zajedničke želja za sticanjem znanja, praćenje svetskih naučnih tokova i stalna potreba za usavršavanjem. Biti Petničar podrazumeva ozbiljan rad kroz manje formalnu, interesantnu i drugarsku atmosferu. To je atmosfera koju se trudimo da ostvarimo i na seminaru lingvistike.
Kako izgleda jednogodišnji ciklus programa na seminaru lingvistike?
Polaznik na lingvistici u prvom ciklusu pohađa četiri seminara: zimski, prolećni, letnji i jesenji. Na prvom, zimskom seminaru, polaznici se upoznaju sa lingvistikom, jer se ona kod nas, osim u filološkim gimnazijama, ne predaje u školama. Program zimskog seminara podrazumeva informisanje polaznika o istoriji lingvistike, njenoj metodologiji, osnovnim pojmovima i njenim disciplinama. Polaznici ovladavaju osnovnim lingvističkim pojmovima kroz samostalan rad koji uključuje sticanje uvida u relevantnu literaturu, kritičko izdvajanje potrebnih podataka i uobličavanje te „nepregledne mase“ u sažetu i smislenu formu. Pod budnim okom saradnika, uz stalno i višestruko ispravljanje grešaka i nedostataka, takođe savladavaju tehniku pisanja rada i konzistentnog navođenja literature. Na kraju seminara polaznici prezentuju svoje zadatke i na taj način ovladavaju veštinom formalnog izlaganja, a u isto vreme se navikavaju i na „nezgodna pitanja“ i diskusiju koji posle toga slede.
Sledeći, prolećni seminar jeste metodološkog tipa. Na njega se pozivaju oni polaznici koji napišu adekvatan rad na temu koju su, zajedno sa saradnicima i rukovodiocem, odabrali na kraju zimskog seminara. Na samom seminaru se obrađuju teme vezane za metodologiju naučnog istraživanja uopšte i njihova primena u lingvistici. Govori se o metodama prikupljanja građe i problemima sa kojima istraživač može da se susretne, o načinima obrade rezultata, njihovom analiziranju i prikazivanju u formi pisanog rada koji treba da zadovolji kriterijume ozbiljne naučne publikacije. Upoznaju se specifični pristupi koje imaju pojedine lingvističke discipline. Koristeći usvojeno znanje sa predavanja i kombinujući ga sa interesovanjima, polaznici definišu teme i usaglašavaju metod istraživanja kojim će se baviti na letnjem seminaru. Dodeljuju im se mentori koji će nadgledati izradu njihovog prvog projekta.

deiksa hiponimija kreol
markiranost bilingvizam diglosija
presupozicija implikatura zipfov zakon
denotacija semantičko polje aglutinacija
monogeneza pidžin jezički savez
ideogram piktogram


Na letnji seminar, koji je najduži i traje dve nedelje, polaznici dolaze sa već prikupljenim materijalom. Tokom prve nedelje boravka u Istraživačkoj stanici, oni obrađuju svoj materijal i sređuju rezultate istraživanja, paralelno dublje ulazeći u suštinu teorijske problematike i suočavajući se sa praktičnim problemima na koje nailazi svaki naučnik. Druge nedelje seminara pristupa se pisanju rada, kada uz pomoć svojih mentora polaznici uče kako da koncizno napišu i izlože svoj projekat, prateći smernice koncipiranja ozbiljnog naučnog projekta. Paralelno uz rad na projektima, odvijaju se predavanja i vežbe, a na kraju seminara polaznici pred celom grupom usmeno izlažu rezultate svojih istraživanja.
Poslednji u nizu seminara prvog petničkog ciklusa jeste jesenji seminar, koji traje četiri dana. On je tematskog karaktera; na njega dolaze predavači koje povezuje zajedničko bavljenje određenom lingvističkom oblašću: semantikom, pragmatikom, eksperimentalnom fonetikom, istorijom ili filozofijom jezika, matematičkom i računarskom lingvistikom itd. Uz predavanja, polaznici „doteruju“ svoje radove sa letnjeg seminara. Najuspeliji radovi biraju se za predstavljanje na konferenciji i kasnije štampanje u Petničkim sveskama, zajedno sa radovima polaznika sa drugih seminara.
Interdisciplinarnost
Seminar lingvistike u pogledu izbora predavača i tema koje obrađuje teži da se udalji od tradicionalne nastave koja se pruža u redovnom školovanju. Smatramo da je polaznicima pre svega važno da se upoznaju sa onim delom lingvistike koji se ne može naći ni u našim školama niti se puno o tome piše na srpskom jeziku. Ipak, ponekad se, prema željama polaz-nika, organizuju kursevi u oblasti istorije srpskog jezika, akcentologije i drugih oblasti koje se uče tek na fakultetu. Najvažniji cilj našeg druženja jeste da se polaznik upozna sa samostalnim radom i pripremi za velike izazove istraživanja.
Velika pažnja poklanja se saradnji lingvistike sa drugim naukama, pa su stručnjaci iz drugih disciplina česti predavači na seminaru. Naime, moderna nauka ne poznaje granice među disciplinama, već se javlja potreba da se različitim problemima pristupi iz ugla više različitih nauka. Tako se i na seminaru lingvistike polaznici susreću sa interdisciplinarnim istraživanjima, pre svega zato što je jezik gotovo nemoguće posmatrati izolovano od njegove biološke, kognitivne ili neurološke osnove, ili odvojeno od društvenih, kulturnih ili istorijskih pojava. Kako bismo vam dočarali sa kojim se sve disciplinama lingvistika susreće, pogledajte sledeću shemu:
Zasluge
Na čelu svakog seminara nalazi se rukovodilac, koji u saradnji sa stručnim saradnicima i studentima-saradnicima osmišlja program i nadgleda šta polaznici rade. Seminar lingvistike postoji od 1990. godine. Od tada se promenilo više rukovodilaca ovog programa ali se svi i danas profesionalno bave ovom naukom. Vlado Đukanović je vodio seminar lingvistike od 1990. do 1993. godine, a danas uspešno vodi firmu Lexicom u Beogradu. Od jeseni 1993. do 1999. seminare (pored Vlada Đukanovića) vode i Mihajlo Šćepanović i Aleksandar Milanović, danas profesori na Katedri za srpski jezik Filološkog fakulteta u Beogradu. Mirjana Đelmaš (Starović) vodila je seminar od 1999. do 2004. Nakon nje seminar je vodila Mirjana Mandić, a od 2009. seminar preuzima Dušica Božović. Obe rukovodilice, autorke ovog teksta, nastavljaju zajedno da vode seminar.
Zabava
Rad je, naravno, lakši uz zabavu i druženje, po kojem je Petnica daleko čuvena, a omiljeno mesto okupljanja polaznika je tzv. petnička pečurka, pod kojom se sklapaju neraskidive veze ljubavi i prijateljstva, pevaju pesme, i naravno, ogovaraju saradnici i rukovodioci seminara (smernica za nove polaznike: još nismo imali projekat koji se bavi ogovaranjem!). Tokom letnjeg seminara se organizuje i celodnevni izlet na neku od prelepih lokacija u okolini Stanice, od kojih je polaznicima omiljena reka Gradac. Ne treba izostaviti ni česte odlaske na bazen ili jezero, kao ni sada već tradicionalni turnir u badmintonu, koji se organizuje tokom leta.

Najčešće zablude o seminaru lingvistike
- Na ovom seminaru se uči mnogo stranih jezika, a posebno usavršava engleski.
Ne učimo strane jezike, ali razgovaramo o mnogima, posebno sa stanovišta njihove strukture.
- Polaznici se pripremaju za takmičenja iz jezika i upis na fakultet.
Samo jedan deo programa pokriva gradivo koje se obrađuje u školi, pa se znanje stečeno na seminaru ne mora direktno primeniti u školi ili na takmičenju. No, ne treba zanemariti činjenicu da je svako znanje koje polaznici steknu široko primenjivo.
- Uče se jezička kultura i norma.
Pre bismo mogli reći da se ovi pojmovi demistifikuju. To svakako ne znači da ne treba da budemo pismeni.
- Izučava se književnost.
Ne, ali književna dela mogu poslužiti kao građa za istraživanje.

Polaznički ugao
Zamolili smo polaznike koji su ove godine učestvovali na Konferenciji Korak u nauku da nam kažu svojih nekoliko asocijacija na seminar lingvistike i nekoliko najvećih ličnih „otkrića“ o jeziku.

Asocijacije na seminar lingvistike:
- Prvo se setim svih divnih ljudi, studenata i stručnih saradnika, koji nam pomažu i koji su spremni da odgovaraju na bezbroj naših pitanja do duboko u noć, nikad nas ne potcenjujući. Sledeće, to su predavanja nekih od najstručnijih ljudi u zemlji. Zaista može mnogo da se nauči i stvarno je čast prisustvovati njihovim predavanjima. (B. Nedeljković)
- Predavanja iz mnogih lingvističkih oblasti i interdisciplinarna predavanja, kao i oblasti koje su samo delimično ili nimalo povezane sa lingvistikom. (Simona Đurić)
- Pri igranju asocijacija lingvisti se koriste sta-rim dobrim trikom – e, onda drugi bilabijalni suglasnik zameniš bezvučnim zubnim! (Ana Golubović)
- Profesor Božičković, neizostavni i najomiljeniji predavač i letnjih i zimskih seminara! (A.G.)
- Miloševo (Miloš Košprdić, prim. aut.) pregledanje rada i podvlačenje teksta – malo zelenom, tu i tamo žutom, uglavnom crvenom bojom.
- Većina ženskih polaznika na seminaru u poslednje vreme (ne znam kako je bilo ranije)...
- Dobro je poznato ko poslednju noć seminara svira gitaru i peva do ujutru! (Ana Golubović)

Najveća lična „otkrića“ o jeziku:
- Jezik je, najverovatnije, najveći fenomen u istoriji ovog sveta. (Brankica Nedeljković)
- Bebe rođenjem imaju mogućnost distinkcije svih zvukova i šumova. (Anja Janković)
- Sapir-Vorfova hipoteza – veza između jezika i mišljenja. (Anja Janković, Lazar Bojičić)
- Urođenost jezičke sposobnosti (A. Janković)
- Arbitrarnost jezičkog znaka – ne postoji veza između koncepata i reči koje koristimo za njih. (Lazar Bojičić)
- Jezička relativnost, nesavršenstvo najsavršenijeg sredstva za komunikaciju. (Lazar Bojičić, prva gitara seminara)

Na kraju, vredi podsetiti potencijalne kandidate da se u Petnici ozbiljno radi na formiranju male (za početak) laboratorije za eksperimentalna istraživanja u lingvistici. Ko zna kakve će još teme, oblasti, problemi i izazovi da se pojave narednih godina, pa nije nemoguće da će i seminari izgledati drugačije nego što smo ih ovde predstavili.

 

 

[training programs in petnica]
linguistics

Petnica’s Linguistics Department is one of the Humanities’ departments at PSC. Given the fact that there is no formal high-school education in this domain, we consider this seminar to be very important, since it enables students to learn about language in a hard-working, yet less formal, interesting and friendly atmosphere.
One-year-cycle of seminars is organized as follows. During the winter seminar participants are introduced to the basic linguistic phenomena, history of linguistics and its disciplines. They are also thought how to use literature and how to develop critical thinking. The spring seminar is focused on the methodology of scientific research: students learn where to look for a linguistic problem, how to design a research, but how to analyze results and write a report as well. These skills are applied during the summer seminar, when participants individually work on their first research project. The aim of the autumn seminar is to present new lectures on popular and modern linguistic topics.
It must be said that we have a specific problem to solve in communication with school teacher – that our Linguistics program is not based on regular state curricula and must not be mixed with enriching mother-tongue skills or upgrade knowledge about foreign language. In fact, both mother-tongue and foreign language in Serbian schools are studied in old-fashio way, as combination of detailed grammar and literature. Linguistics as a vivid science is invisible for the most of students.
One of the most important aims of the seminar is to emphasize the interdisciplinary approach in the domain of linguistics, because language cannot be explored separately from its biological, cognitive or neurological basis, or apart from cultural, sociological or historical phenomena that influence it.

 ©2011 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page