RECENTIS resursni centar za nastavnike
Mile Perić je rukovodilac petničke Biblioteke i Resursnog centra. Ljubitelj i sakupljač knjiga, filmova i veb resursa. Poštovalac Mekintoša.

Lagano zaboravljamo da ima besplatnih stvari, čak i u prosveti. Besplatna je zavidna zbirka edukativnih informacionih resursa i nastavne opreme koja, uz neograničeni pristup Internetu, stoji na raspolaganju nastavnicima zainteresovanim za stručno usavršavanje, svakodnevno, između 9 i 17 časova. Mudri Henri Ford izrekao je ovu opominjuću rečenicu: „Svako ko je prestao da uči, svejedno da li je dvadesetogodišnjak ili osamdesetogodišnjak, jeste star. A svako ko nastavlja da uči, taj je mlad.“

 

NA SPRATU NASTAVNOG CENTRA IS Petnica, u okruženju dobro opremljene biblioteke i računarske sale sa 20 radnih mesta, smešten je neveliki ali moderni Resursni centar za nastavnike, neobičan kutak u Petnici sa rastućom zbirkom kvalitetnih stručnih i naučnih publikacija, časopisa, priručnika i školskih udžbenika iz više država, uključujući one nastale iz počivše SFRJ. Pored tradicionalnih, papirnih izdanja tu su i zbirke modernih medija: elektronskih časopisa i knjiga, grafo-folije, video materijali i filmovi, obrazovni računarski programi i multimedijska izdanja. Ovi resursi su namenjeni školskim nastavnicima koji su posebno zainteresovani za stručno usavršavanje in situ, dakle u IS Petnica.
TOKOM INDIVIDUALNIH I GRUPNIH STUDIJSKIH POSETA Petnici nastavnike očekuje desetak radnih mesta u funkcionalno opremljenom prostoru sa zanimljivom zbirkom edukativnih informacionih resursa i neograničenim pristupom Internetu. Ako želite da koristite naš Resursni centar (Recentis), slobodno dođite – sami ili u grupi. Sasvim je dovoljno da nam se blagovremeno najavite, posebno ako vam odgovara dolazak vikendom ili neradnim danima.
IAKO JE RECENTIS PRVOBITNO ZAMIŠLJEN kao mesto gde gostujući predavači na našim seminarima mogu neometano pripremati predavanja i eventualno dobiti neophodnu informacionu, komunikacionu i tehničku podršku od strane naših tehničara i medijatekara, ima već osam godina kako je ovaj prostor evoluirao u funkcionalni stručni servis šire namene, za podršku školskim a ne samo petničkim nastavnicima. Njegova današnja svrha jeste da pruži što efikasniju informacionu, materijalnu i stručnu podršku procesima nastave i učenja, uključujući obuku i trening, obavljajući i tradicionalne školsko-medijatečke poslove na prikupljanju, obradi, organizaciji, čuvanju i davanju na korišćenje edukativnih informacionih izvora, nastavnih materijala i opreme. Planirano je da Recentis počne i sa neformalnim programom nastave na daljinu, odnosno upoznavanja sa elektronskom edukacijom i učenjem namenjenima nastavnicima iz udaljenih mesta.

Šta petnički Resursni centar nudi zainteresovanim školama i nastavnicima?
Odaberite između neku od aktivnosti Resursnog centra i ne zaboravite da nas blagovremeno kontaktirate radi rezervacije Recentisa, dogovora i eventualnih detaljnijih obaveštenja:
- Jednodnevne studijske posete, individualne ili grupne (do deset posetilaca);
- Specijalni programi (on-demand) jednodnevne ili višednevne obuke, radionica i treninga;
- Redovni seminari za stručno usavršavanje nastavnika;
- Posebni događaji;
- Slobodno korišćenje bibliotečko-medijatečke zbirke naučnih i nastavnih resursa;
- Nastavnička mreža.

Studijske posete:
Zainteresovani nastavnici, stručni saradnici, administrativni i rukovodeći kadar osnovnih i srednjih škola, pojedinačno ili u manjim grupama mogu posetiti i koristiti Recentis skoro svakog dana od 9 do 17 časova, uz prethodnu najavu i eventualni dogovor o planu posete. Posetioci mogu tokom posete koristiti Internet i intranet servise posebno prilagodjene školskim potrebama i slobodno pregledati naš nastavni materijal, sredstva, literaturu i opremu. Ako je poseta planirana i dogovorena onda se može koristiti dodatna nastavna i naučna oprema, laboratorije i zbirke. Na zahtev, stručno osoblje može demonstrirati upotrebu i pomagati u korišćenju resursa ili biti konsultovano u vezi problematike osavremenjivanja nastave u mnogobrojnim naučnim oblastima u okviru kojih se IS Petnica bavi edukacijom. Ako ste zainteresovani obratite se na kontakt adresu, kontakt osoba je Mile Perić.
Specijalni programi jednodnevne ili višednevne obuke, radionica i treninga:
Povremeno izlazimo u susret zahtevima škola, ustanova i organizacija za izvođenje specijalnih višednevnih ali i jednodnevnih programa obuke u obliku treninga, kurseva i radionica. Ovi zahtevi su najčešće u oblasti korišćenja računara i primene informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi ili naučno-tehnološke integracije i modernizacije nastave. Specifične potrebe, mogućnosti i ciljevi korisnika u potpunosti određuju vremenski okvir ovih kurseva i radionica, njihov tematski fokus, intenzitet i nivo nastave, izbor nastavnih metoda i sredstava i sl. Kontakt osoba je Srđan Janev.
Seminari za usavršavanje nastavnika:
IS Petnica svake godine organizuje akreditovane seminare i kurseve namenjene stručnom usavršavanju i obuci nastavnika osnovnih i srednjih škola u različitim oblastima i sadržajima. Učesnicima ovih programa tokom boravka u Petnici na raspolaganju su i kapaciteti Resursnog centra. Pomenuti programi najčešće traju dva do četiri dana. Radi se u manjim grupama (20-30 učesnika). O ovim seminarima škole detaljnije obaveštavamo oglasom u Prosvetnom pregledu i na Internet adresi http://petnica.rs. Kontakt osoba je Nina Jevtić.
Zbirka naučnih i nastavnih resursa:
Korisnicima Recentisa na raspolaganju je više od 40,000 publikacija iz različitih oblasti nauke, tehnologije, filozofije i umetnosti, kao i mnogobrojna referentna izdanja. Bibliotečko-informacioni i medijski centar IS Petnica veoma je zanimljivo i podsticajno mesto za rad, a istovremeno je i jedina specijalizovana naučna biblioteka koja korisnicima dozvoljava slobodni pristup fondovima. Osim "papirnatih" publikacija, biblioteka raspolaže i sa više hiljada publikacija u digitalnom i elektronskom obliku. U biblioteci je moguće i crno/belo fotokopiranje izabranog materijala, u meri koju omogućava zaštita prava autora i izdavača publikacija. Kontakt osoba je Milenka Marjanović

Neki od časopisa u Resursnom centru:
- Teachers and Teaching: Theory and Practice
- The Journal of Secondary Gifted Education
- Journal of School Health
- Journal of Computer Assisted Learning
- Primary Educator
- Professional School Counseling
- School Effectiveness and School Improvement
- School Planning & Management
- Technology and Learning
- Educational Leadership
- Innovations in Education & Teaching International
- Independent School
- Journal of Education
- American School Board Journal
- The Journal of Modern History
- Journalism & Mass Communication Educator
- Journal of Chemical Education
- Teacher Magazine
- Teaching History
- Teacher Librarian
- The Science Teacher
- Journal of Biological Education
- The Journal of Environmental Education
- School Arts
- Journal of World History
- MultiMedia School
- Physics Education
- Preventing School Failure
- Developmental Psychology

IS Petnica - Recentis, P.fah 6, 14104 Valjevo
Osoba za kontakt: Mile Perić
Telefon: 014/251-280 ili 251-180, lok. 121, 102
Email adresa: recentis@petnica.rs
veb adresa: wo.petnica.rs

[teachers' resources]
resource center for teachers in petnica

In this article, Mile Perić, head of Petnica Center’s Library, presents an important part of the Library – the Teachers Resource Center, or just RECENTIS. This is an innovative project initiated in 1999 and developed a few years later with the support of the Austrian Government (KulturKontakt) and UNESCO.
Now, Recentis is a specialized department focused on needs of schools and schoolteachers that are curious about latest news in teaching methodology and teaching material in the world.
It is shaming that the Petnica Center is the only institution in Serbia that (almost) regularly receives tens of the world’s leading specialized journals and magazines in the field of modern education.
Here, teachers can find many textbooks not only from Serbia, but from a number of countries, as well as a lot of interesting and useful materials, software, DVDs, etc. Small, but functional, RECENTIS offers teachers and schools many programs including single-day study visits, special training courses and workshops, free access to collections of teaching resources, special instructional publications such as “Web Odyssey” (a guide to teaching/learning sources on the web), and teachers networking.
More and more schools and teachers are coming to visit our Teachers Resource Center because their schools have extremely limited modern resource materials available. One can see that there are more teachers who come back, now well prepared with a list of specific material they want to find or problems they need help and advice with. Stepby- step, Recentis is becoming a landmark in the educational map of Serbia, contrary to malicious prophecies of numerous skeptics

 ©2010 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page