Konferencija 3
Korak u nauku

Srđan Verbić - fotografije: Dušan Jovanović

Da je suština mnogo bitnija od forme bilo kog dešavanja u Petnici potvrđuje i pojava konferencije sa dva imena. Pogledate li neki od brojnih novinarskih izveštaja sa ovog skupa u verziji iz decembra 2004. videćete kako se konferencija ponegde zove “Korak u nauku”, dok na ostalim mestima stoji naziv “Kako se istražuje”. Kako god se zvala, konferencija je uspela i sve je veći broj ljudi kojima opis te vrste više nije potreban – Konferencija se izborila za svoje mesto u kalendaru.

Konferencija polaznika ISP je svake godine poslednji događaj u nizu seminara i kampova, reklo bi se, kruna celogodišnjeg rada više stotina polaznika, saradnika i celog tima Istraživačke stanice. Na Konferenciji 2004. je bilo izloženo 55 radova sa 90 autora iz šest evropskih zemalja. Za ovakav skup se slobodno može reći da je međunarodni, ali sama Konferencija ne pretenduje da to uskoro postane. Njen primarni zadatak je da polaznicima programa ISP omogući savladavanje onih segmenata koji, po prirodi strvari, dolaze na kraj “škole” pisanja naučnog rada, kao što su efektna usmena prezentacija, tehnička priprema teksta za štampu ili pravljenje dobrog postera. Lepo je to što se za Konferenciju prijavljuju i učenici iz drugih zemalja, ali nama je prioritetni cilj da Konferencija ostane deo obrazovnog ciklusa u ISP. Za organizatore je, ipak, veliko zadovoljstvo kada na Konferenciju dođu srednjoškolci istraživači čak iz Madrida ili sa Kanarskih ostrva da bi prezentovali svoje radove negde u Srbiji na skupu prevashodno internog karaktera.

Zbornik radova sa ove konferencije je prvi u kome će se osim radova polaznika ISP naći i radovi njihovih vršnjaka iz inostranstva.

Konferenciju 2004. je svečano otvorio Dejvid Gauen, Ambasador Velike Britanije. Otvaranju Konferencije su osim učesnika, saradnika i prijatelja ISP prisustvovali i zvaničnici Ministarstva nauke i Univerziteta u Beogradu. Nijedan događaj u Petnici do sada nije privukao toliko pažnje medija kao ova konferencija. Izveštaji o onome što se od 3. do 5. decembra 2004. dešavalo u ISP su se pojavili u barem dvanaest novinskih članaka, radio ili TV emisija. Petnici je preko potrebna ovakva medijska pažnja. Nadajmo se da će i mediji i država već sad, a tek smo napravili prvih dve hiljade programa, prepoznati da rad i rezultati ISP imaju značaj koji prevazilazi lokalne okvire.


Naučni odbor

dr Ivan Aničin, Fizički fakultet Beograd, predsednik

mr Vlado Đukanović, Lexicom, Beograd

ing Olivera Josimović, Geološka i hidrometeorološka škola “Milutin Milanković”, Beograd

mr Vladan Jovanović, Institut “Srbija”, Zemun

dr Dragan Manojlović, Hemijski fakultet Beograd

dr Slobodan Marković, Filozofski fakultet Beograd

dr Dragan Mašulović, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad

dr Vojislava Protić, Astronomska opservatorija

Andrej Starović, Narodni muzej Beograd

Organizacioni odbor

dr Ivana Dragićević

Aleksandar Obradović

Branislav Savić

Mirjana Starović

mr Oliver Tošković

mr Srđan Verbić, predsednik


 


UČESNICI TREĆE KONFERENCIJE “KORAK U NAUKU”

USMENA IZLAGANJA

Biljana Bajić, Velibor Bojković, Andreja Ilić, Miloš Kosanović: Banah-Tarski paradoks

Jelena Blagojević: Ispitivanje stabilnosti kvercetina i njegove reakcije sa jonima Cu2+

Nataša Cvijan, Anđelka Vagić, Jelena Antić: Odnos deo – celina u umetničkim slikama

Danijela Đokanović, Smiljana Jošić, Vanja Kovačević, Sanja Rajić: Eksperimentalno pravljenje i iskopavanje humke – primer iz Petnice

Minja Jovanović: Leksika četa

Nikola Koruga: Proslavljanje punoletstva kao rite de passage

Srđan Kostić: Geološki i morfološki aspekti izgradnje objekata zapadno od Lebana

Živorad Lazarević, Dragomir El Mezeni: Uticaj kompeticije na efikasnost sistema u Minority game-u

Đorđe Lazić, David Bakić, Andrijana Sofranić: Rezultati arhe-oloških iskopavanja lokaliteta Ilirsko groblje – kampanja 2004.

Milica Milenković: Ispitivanje jonoizmenjivačkih svojstava bentonitske gline sa lokaliteta Guberevac kod Leskovca

Milan Milovanović: Uticaj Na2S2O3 na brzinu elektrohemijske korozije bakra u azotnoj kiselini

Voin Petrović: Određivanje Km i Vmax parametara enzima peroksidaze iz rena u reakciji sa ABTS-om

Stevan Radanović, Uroš Delić: Haos u kapanju vode

Marina Radulaški: Trajektorije značajne za računanje funkcionalnog integrala u kvantnoj mehanici

Goran Rakić, Đorđe Klisić: Dinamička stabilnost nastanjive zone u dvojnom sistemu a Centauri AB

Zoran Ristanović: Spektrofotometrijska metoda za kvantita-tivno određivanje peroksida reakcijom bakra i etanske kiseline

Nada Santrač, Ivan Daskijević: Uticaj industrijskih otpadnih voda na kvalitet vode gornjeg toka reke Kolubare

Bojan Sič: Uticaj bliskog zvezdanog prolaska na dinamičke karakteristike Kojperovog pojasa

Anja Simanić, Nevena Đoković, Jelena Popov, Bojana Vujović: Šta mi mislimo o meni - povezanost međusobnih procena ispitanika i njihovih očekivanja o procenama drugih

Miloš Srećković: Monte Karlo simulacija laserskog hlađenja

Vladimir Tomić, Bojana Matić: Povezanost različitih metoda za merenje autoritarne strukture ličnosti

USMENA IZLAGANJA UČESNIKA IZ INOSTRANSTVA

Sonya Atanasova Hadzhieva: Application of Classical Inequalities

Carlos Machado Carvajal, Javier López Martínez - Fortún, Eliecer Pérez Robaina: Sonchus leptacaulis

Kaloyan Marinov: Application of Complex Numbers to Geometry

Carlos Pardo Martín, Iñigo Barbed Martín: Project Fresnel

Alexander Simeonov: Learning by Playing: Creating Custom Board Games Framework

POSTER PREZENTACIJE

Saša Berberski, Nikola Mijajlović: Saprobiološka analiza kvalitativnog i kvantitativnog sastava fitoplanktona reke Pocibrave i Petničkog jezera

Dejan Božović, Stefan Marković: Teški metali u poljoprivred-nom zemljištu okoline deponije u Loznici

Marija Denić: Katalitičko razlaganje vodonik-peroksida u pri-sustvu zeolita A izmenjenog aminskim kompleksom bakra (II)

Mirjana Dimitrijevska: Određivanje veze između koeficijenta viskoznosti i koeficijenta površinskog napona

Danijela Dobrota, Jelena Radanović, Ivana Stanojević, Nevena Todorović: Povezanost opažanja porodične interakcije i načina reagovanja u konfliktnim situacijama kod adolescenata

Sofija Drecun, Isidora Simović: Socio-kulturni kontekst razvoja formalnih operacija

Maja Džundeva, Marija Đokić: Komparativna analiza socijalne strukture igrača fantazijskih igara u Beogradu i Skoplju

Tijana Ledina, Stefan Purjakov, Stefan Lukić: Populaciona, kvalitativna i kvantitativna analiza ihtiofaune reke Pocibrave u letnjem aspektu 2004. godine

Ivana Marjanović: Pravopisne karakteristike jezika SMS poruka

Nemanja Marjanović: Fauna Oligochaeta kao indikatora kvaliteta vode Inđijskog potoka

Vladan Martinović: Uticaj fluoridnog jona na aktivnost pljuvačne amilaze

Vladimir Mihajlović, Sonja Damnjanović, Stefan Trajković-Filipović: Rekognosciranje toka reke Lipnice

Vojkan Milutinović, Jelena Živković, Strahinja Ljiljak: Sistematsko rekognosciranje atara sela Zarube i Žabari

Dušan Panić: DFTPD - Distribuirani FTP Daemon

Marko Pavlović: Numerička simulacija efekta gravitacionih sočiva

Miloš Popović: Kvalitativni i kvantitativni sastav faune dnevnih leptira okoline Petnice

Milan Pribak, Milenko Saravolac: Mikrobiološka analiza vode i zemljišta Petničke pećine

Tamara Prohić, Miloš Đerić: Stilovi afektivnog vezivanja i njihova povezanost sa slikom idealnog partnera kod adolescenata

Đorđe Radičević: Simulacija distribucije naelektrisanja na 2D i 3D modelima metodom simuliranog kaljenja

Milan Radovanović, Nemanja Rakić, Vuk Mitić: Uticaj padavina na kvalitet vode reke Banje

Bojan Ristivojević: Uticaj otpadnih voda na diverzitet makro-zoobentosa Kolubare kod Vreoca

Petra Stojsavljević: Merenje brzine zvuka uz pomoć Dople-rovog efekta

Saša Šorgić: Ispitivanje mogućnosti korišćenja redukcije KMnO4 za kvantitativno određivanje mikro-količina Mn2+ jona

Darko Todorović: Sonar realizovan sa PIC16F877 mikrokontrolerom

Saša Veličković: Padežni sistem prizrensko-timočkog dijalekta u niškom regionu

PREZENTACIJA HARDVERA I SOFTVERA

Vuk Janjić: TERRAGEN - 3D Vizualizacija terena

Una Radovanović: Program "Grafikoni"

Velibor Simović: Laserski 3D skener

PREZENTACIJA IZLOŽBE

Miloš Nešić, Mirko Sabadka, Višnja Ilić: Arheološka postavka u holu ISP


Kriterijumi za izbor radova na Konferenciji su prirodni i krajnje jednostavni – rad mora da bude istraživački i korektno napisan. Ipak, nije ih lako ispuniti. Sud o tome da li su uslovi ispunjeni donosi Organizacioni odbor Konferencije u saradnji sa rukovodiocima programa ISP i Naučnim odborom. Neki saradnici sugerišu da kriterijumi možda ne bi trebalo da budu tako strogi. Možda su i u pravu. Ima puno polaznika koji su svojim radom zaslužili da dođu na Konferenciju iako još uvek nisu savladali sve bitne elemente naučnog metoda. Nažalost, kapaciteti Stanice i Konferencije bez sponzora su vrlo limitirani. Još uvek nismo u poziciji da razmišljamo o Konferenciji ISP za preko stotinu učesnika negde van Petnice. Videćemo kakav je stav budućnosti po tom pitanju.
Na kraju bi trebalo pomenuti da je Konferencija imala i nekoliko pratećih aktivnosti koje do sada nismo praktikovali. Kao prvo, arheolozi su postavili lepo pripremljenu i vrlo zapaženu izložbu u holu. Njihove kolege su prezentovale rezultate arheološkog kampa 2004. i utiske sa prve posete polaznika ISP najvećem evropskom istraživačkom centru, CERN-u. Goran Miloradović, urednik Zbornika radova polaznika programa istorije predstavio je novi broj ovog izdanja ISP. Sam kraj uvertire za Konferenciju 2004 su svojim nadahnutim i prigodnim predavanjima obeležili Aleksandar Belić (Ministarstvo nauke i životne sredine), Neli Dimitrova (High School Students Institute of Mathematics and Informatics, Bulgaria) i Milan Ćirković (Astronomska opservatorija Beograd). Ministarstvo nauke i životne sredine pomoglo je organizaciju Konferencije.

Organizacioni odbor sa znakom traume na licu
Učesnici iz inostranstva
Dobro raspoloženje pred početak
Poster prezentacija
Gužva u računarskoj sali. Neki radovi su volšebno nestali. Nekome samo ilustracije. Nekome koautori... Ljuba smiruje situaciju. Aćim nevidljiv. Za sada sve radi, samo da imam još dva sata...
Kako uklopiti sve te slike i parčiće teksta? Od sveprisutnog mirisa lepka svi će se osećati kao u oblacima i delovaće veselo, što će visoki gosti protumačiti kao opuštenost i spontanost.
Malo, lepo povezano, a i ne radi...
Za podizanje morala i jačanje optimizma bili su zaduženi gosti na otvaranju. Gospodin Lazić, podsetio je na svoja iskustva...
...Aca Belić je uveravao kako Ministarstvo sve to lepo razume i podržava...
...a Britanski ambasador je demonstrirao znanje srpskog i razumevanje za jadnu situaciju u kojoj se svi nalazimo.
Posteri su se nekako poređali. Definitivno izgledaju bolje nego na većini domaćih profesionalnih konferencija.
Ambasador je zadivljen kako velika većina učesnika sasvim pristojno, slobodno i bez treme komunicira na engleskom.
Sonja iz Bugarske pomno proverava šta su sve njeni vršnjaci radili iz krajnje različitih i egzotičnih oblasti.
Dobra stručna pomoć nikada nije na odmet.
Milan Ćirković je održao istorijsko predavanje gde je sve oblasti nauke uvezao u solidan čvor.
Demonstracija softvera i hardvera nije ovoga puta sadržavala dizanje Stanice u vazduh.
Kako mi je poster lep, a i ja pored njega...
Pazi, kako sve to izgleda!
Vidi, šta vas čeka ako uradite lepe radove!
Nada objašnjava Špancima šta je sve uradila i zašto. Naivno je uverena da su se oni zagledali u njen poster a ne u nju.
Auuu, kako su oni pametni! Vidi šta su radili! Hoće li neko da mi objasni šta je to?

[conference]

a step into science

Petnica Students' Conference is the final event in the series of nearly a hundred seminars, camps, and training courses that Petnica Center prepares each year. It is a science conference where secondary-school students present results of their research projects. Such events are quite rare not only in Serbia but anywhere in the world, especially keeping in mind that a broad spectrum of disciplines are covered including not just hard sciences, but also environmental science, engineering, computer science, and humanities. It is the climax of a year-long work of 700 secondary-school students, 400 senior associates, professional scientists, 120 junior associates, university students, and entire staff of the Petnica Science Center. This time at the Conference 55 research works by 83 authors from six European countries were presented. For the fist time, the Proceedings of the Conference will contain not only papers of Petnica’s students, but also contributions of their colleagues from other countries.

Selection criteria for the Conference are very simple – presented results should have research character and the paper should be written correctly. Organizational Committee in co-operation with leaders of Petnica’s programs and Scientific Council decide whether a student paper fulfills the requirements or not. The criteria sometimes appears to be a bit too rigorous, but that's how far we can go. The limit for the number of participants is determined by accommodation capacity of Petnica dormitory. We are still unable to think about the Conference with over a hundred students held somewhere outside the village of Petnica, but we are hoping for such an event in the following years.

Conference 2004 had eight guest participants from Spain and Bulgaria. One group of biologists came all the way from Canary Islands to present their work in Serbia. This event is obviously getting an international character, although the we don't intend to internationalize the Conference itself. The main idea of this manifestation is to enable Petnica students to master those segments of research work that usually come at the end of a school of science writing like effective oral presentation, technical preparation of the paper or design of a good poster. It is a great pleasure to have guest participants from other countries, but we still want this conference to remain a part of regular annual educational cycle in Petnica. Target group of the Conference are our students and we don't plan to change it.

The Conference 2004 was officially opened by His Excellency, David Gowan, Ambassador of The Great Britain in Serbia and Montenegro. Beside the participants of the Conference, at the opening ceremony there were also high representatives of the Serbian Ministry of Science, Belgrade University, and numerous friends of the PSC. This event has attracted unusually great media attention. Reports on the Conference has been published or emitted by, at least, 12 newspapers, and many TV or radio stations.

Although the Conference is primarily an internal event, just a segment in Petnica annual educa-tional cycle designed to enhance students' motivation and communication skills, such a gathering has great regional and considerable international potentials. Lack of similar events in Europe resulted in great interest for the Conference among teachers and students from all parts of the continent. Hundreds of people all around the Europe have visited the Conference Web site and asked if there are some international seminars in Petnica. We think it is the right moment to start with truly international programs.

More information you can find on the Conference site:

http://konferencija.petnica.rs

PARTICIPANTS

ORAL PRESENTATIONS

Biljana Bajić, Velibor Bojković, Andreja Ilić, Miloš Kosanović: The Banach-Tarski Paradox

Jelena Blagojević: Investigation of Stability of Quercetin and its Reaction with Cu(II) Ions

Nataša Cvijan, Anđelka Vagić, Jelena Antić: Part vs. Whole Relation on Paintings

Minja Jovanović: Morphology Characteristics of the Chat Lexicon

Nikola Koruga: Celebration of the Eighteenth Birthday as the Rite de Passage

Srđan Kostić: Influence of Geological and Morphological Characteristics on the Building Construction Conditions in Lebane

Đorđe Lazić, David Bakić, Andrijana Sofranić: Preliminary Report of Excavation Archaeological Site "Illyrian cemetery" - Campaign 2004

Milan Milovanović: Influence of Sodium Thiosulfate on Corrosion Rate of Copper in Nitric Acid

Voin Petrović: Michaelis-Menten Constant of Horse Radish Peroxidase in Reaction with ABTS

Stevan Radanović, Uroš Delić: Chaos in Dripping Water

Marina Radulaški: Importance of Trajectories for the Calculation of Path Integrals in Quantum Mechanics

Zoran Ristanović: Spectrophotometric Method for Quantitative Determination of Peroxide by Reaction Between Copper and Acetic Acid

Nada Santrač, Ivan Daskijević: Influence of Industrial Wastewater on the Upper part of Kolubara River

Anja Simanić, Nevena Đoković, Jelena Popov, Bojana Vujović: What do we Think about Me - Relations Bet-ween Interestimates of Subjects and their Expectations on others' Judgments

Miloš Srećković: Monte Carlo Simulation of Laser Cooling

Vladimir Tomić, Bojana Matić: Relationship Between Three Different Ways of Measuring Authoritarianism

Sonya Atanasova Hadzhieva: Application of Classical Inequalities

Carlos Machado Carvajal, Javier López Martínez-Fortún, Eliecer Pérez Robaina: Sonchus leptacaulis

Kaloyan Marinov: Application of Complex Numbers to Geometry

Carlos Pardo Martín, Iñigo Barbed Martín: Project Fresnel

Alexander Simeonov: Learning by Playing: Creating Custom Board Games Framework

POSTER PRESENTATIONS

Saša Berberski, Nikola Mijajlović: Saprobiological Analysis of Qualitative and Quantitative Stand of Phytoplancton of River Pocibrava and Petnica Lake

Dejan Božović, Stefan Marković: Heavy Metals in Agricultural Soil in Vicinity of Loznica Dumping Site

Marija Denić: The Catalytic Decomposition of Hydrogen Peroxide in Presence of Zeolite-A Exchanged with the Ammonia Complex of Copper (II)

Mirjana Dimitrijevska: Testing Relation Between Surface Tension and Viscosity

Danijela Dobrota, Jelena Radanović, Ivana Stanojević, Nevena Todorović: Relation Between Perceptions of Family Interactions and Ways of Reacting in Conflict Situations

Sofija Drecun, Isidora Simović: Socio-cultural Context of Development of Formal Operations

Maja Džundeva, Marija Đokić: Comparative Analysis of the Social Structure of Fantasy Game Players in Belgrade and Skopje

Tijana Ledina, Stefan Purjakov, Stefan Lukić: Populati-onal, Qualitative And Quantitative Analysis of Ichty-ofauna of The Pocibrava River (Summer Aspect 2004)

Ivana Marjanović: Orthographic Characteristics of SMS Language

Nemanja Marjanović: Fauna Oligochaeta as Water Quality Marker in the Indjija Stream

Vladan Martinović: Effects of Fluoride on the Activity of Human Salivary Amylase

Vladimir Mihajlović, Sonja Damnjanović, Stefan Trajković-Filipović: Field Survey of River Lipnica

Vojkan Milutinović, Jelena Živković, Strahinja Ljiljak: Field Survey of Zarube and Žabari Villages

Dušan Panić: DFTPD - Distribuited FTP Daemon

Miloš Popović: Qualitative and Quantitative Composition of Diurnal Butterflies Fauna of Petnica

Milan Pribak, Milenko Saravolac: Microbiological Analisys of Water and Soil from the Petnica Cave

Tamara Prohić, Miloš Đerić: Attachment Styles and their Relations with Image of Ideal Partner in Adolescence

Đorđe Radičević: Simulation of Charge Distribution on 2D and 3D Models Using the Simulated Annealing Method

Milan Radovanović, Nemanja Rakić, Vuk Mitić: Influence of Precipitation on the Water Quality of the River Banja

Bojan Ristivojević: Influence of the Waste Water on the Diversity of Macroinvertebrata of the Kolubara River near Vreoci

Saša Šorgić: Examination of Possibilities of using the KMnO4 Reduction for Quantitative Determination of Micro Quantities of the Mn2+ Ion

Darko Todorović: Real-time Sonar with PIC16F877 Microcontroller

Saša Veličković: Development of the Prizren-Timok Case System in the Region of Niš

HARDWARE AND SOFTWARE

Vuk Janjić: TERRAGEN- 3D Terrain Visualization

Una Radovanović: The "Chart" Program

Velibor Simović: Trodimensional Laser Scanner.

 ©2005 IS Petnica
TOC, Content Previous Page Next Page Home Page