aktivnija uloga saveta
  Početkom 2005. godine izvršene su izmene i dopune sastava Saveta ISP kako bi se sastav kompletirao i pokrile određene naučne oblasti koje su obuhvaćene programima Stanice a za koje nije bilo odgovarajućih stručnjaka zastupljenih u Savetu. Pored usvajanja Izveštaja o radu Stanice u 2004. godini i Programa rada u 2005. godini, Savet je usvojio izmene Statuta Stanice, čime je ovaj akt osavremenjen u skladu sa pozitivinim iskustvima u radu Stanice. Novim Statutom definisano je da su osnivači Stanice pojedinci i utvrđena je lista od 150 osnivača po kriterijumu da to budu stručni saradnici i radnici Stanice koji su aktivno i kontinuirano radili ili sarađivali sa Istraživačkom stanicom najmanje polovinu vremena postojanja Stanice, tj. najmanje 11 godina. Predsednik Saveta, akademik Zvonko Marić i predsednik Upravnog odbora, ing. Milojko Lazić kao i svi ostali članovi upravnih organa Stanice, valja jasno reći, uvek su bili spremni da se neposredno angažuju kada god je od njih to traženo, bez obzira na svoje druge tekuće i svakako ozbiljne obaveze i za to im se najiskrenije zahvaljujemo. To bez sumnje važi i za brojne stručne saradnike koji ne žale ni vreme ni napore da pomognu Stanici kada god je to potrebno.

ČLANOVI SAVETA ISP 2005-2009

1. dr Zvonko Marić, član SANU, predsednik Saveta

2. dr Marko Anđelković, član SANU, profesor Biološkog fakulteta u Beogradu

3. dr Ranko Bugarski, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu

4. Ljiljana Dragović, načelnik sektora u Ministarstvu nauke i zaštite i životne sredine

5. ing. Radisav Golubović, rukovodilac Odeljenja za prirodne nauke ISP

6. dr Ivan Gutman, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu

7. dr Drago Inđić, predavač na Imperial College London

8. dr Ivan Ivić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu

9. dr Vidojko Jović, član SANU, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu

10. dr Radoje Laušević, direktor Regionalnog ekološkog centra za JI Evropu

11. dr Sonja Liht, direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost

12. Vigor Majić, direktor Istraživačke stanice Petnica

13. dr Nada Majkić-Sing, profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu

14. dr Predrag Marković, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju

15. dr Milosav Marjanović, član SANU, profesor Matematičkog fakulteta u penziji

16. dr Dragan Mašulović, profesor Departmana za matematiku u Novom Sadu

17. dr Đorđe Paunović, profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu

18. dr Zoran Petrović, član SANU, profesor Fizičkog fakulteta u Beogradu

19. dr Vojislava Protić-Benišek, profesor Matematičkog fakulteta u Beogradu

20. dr Nikola Tasić, član SANU, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu

21. dr Marija Todorović, profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu

22. mr Srđan Verbić, rukovodilac Odeljenja za fizičke nauke ISP

23. dr Zoran Živković, pisac i publicista.

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA ISP 2003-2006

1. ing Milojko Lazić, preds.UO "Iritel", predsednik Upravnog odbora

2. mr Vojislav Andrić, direktor Valjevske gimnazije

3. ing Radisav Golubović, rukovodilac Odeljenja za prirodne nauke ISP

4. ing Srđan Janev, pomoćnik direktora ISP

5. mr Zorica Mulić, tiflopedagog

6. dr Jovan Radunović, profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu

7. mr Žarko Stepanović, direktor programa u BFPE

8. dr Refik Šećibović, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu

9. mr Srđan Verbić, rukovodilac Odeljenja za fizičke nauke ISP.

IZ NOVOG STATUTA IS PETNICA

Član 1.

Status i ciljevi

Istraživačka stanica Petnica (u daljem tekstu: "Stanica") je samostalna neprofitna organizacija-udruženje građana namenjena prvenstveno izvanškolskom obrazovanju mladih koji imaju sklonosti i interesovanje za bavljenje najširim spektrom nauke i tehnologije kao i promociji nauke i tehnologije. Cilj Stanice je i podrška obrazovnim i drugim organizacijama i pojedincima radi unapređivanja metoda i sadržaja obrazovnog procesa i rada sa mladima, a naročito podizanja kvaliteta nastave i svih oblika obrazovnog rada u domenu nauke i tehnologije.

Član 8.

Osnovne delatnosti

Delatnost Stanice obuhvata:

1) obrazovni rad,

2) naučni i istraživački rad,

3) rad sa mladima,

4) dokumentacionu, izdavačku i informativnu delatnost,

5) obavljanje intelektualnih, proizvodnih, ugostiteljskih i drugih usluga.

Pod obrazovnim radom se podrazumeva organizovanje različitih oblika nastave i obuke, konsultativni, informativni i instruktivni rad namenjen različitim kategorijama korisnika – učenicima, studentima, prosvetnim radnicima i stručnjacima iz prakse, kao i organizacijama koji izraze interes za određene obrazovne delatnosti Stanice.

Pod naučnim i istraživačkim radom podrazumevaju se različiti oblici stručnog, istraživačkog, razvojnog i naučnog rada.

Rad sa mladima podrazumeva različite oblike aktivnosti usmerene ka unapređivanju organizovanja mladih, društvene brige o mladima i aktivne pozicije mladih u društvu.

Član 9.

Programska samostalnost

Svoje programe, način svoje organizovanosti i rada, Stanica utvrđuje samostalno.

Stanica definitivno odlučuje o svim aktivnostima koje se odvijaju u njenim objektima i pod njenim imenom – o programima, učesnicima, rokovima, načinu izvođenja, saradnicima i angažovanom osoblju, opremi i tehničkim sredstvima, finansijskim i drugim elementima aktivnosti koje organizuje. Ova svoja prava Stanica može delimično ili potpuno preneti i na drugu organizaciju ili pojedinca.

Stanica ne može biti deo nikakve organizacione ili programske celine ukoliko se time ograničava samostalnost Stanice u radu.

Član 10.

Ravnopravnost učesnika u programima

U programima Stanice ne mogu se razdvajati ili favorizovati učesnici na osnovu etničke pripadnosti, vere, pola, ideološke ili stranačke opredeljenosti ili materijalnog stanja. Stanica će nastojati da omogući najveći mogući stepen ravnopravnosti učešća u njenim programima za učesnike sa fizičkim hendikepom.

Član 12.

Geografski okviri delatnosti

Svoju delatnost Stanica obavlja na teritoriji Državne zajednice Srbija i Crna Gora kao i na teritorijama drugih zemalja u okviru svojih međunarodnih aktivnosti.

Član 25.

Saradnja

Stanica uspostavlja i razvija saradnju sa pravnim i fizičkim licima iz zemlje i inostranstva koji svojim znanjem, iskustvom i aktivnostima mogu doprineti realizaciji ciljeva i programa Stanice.

O uspostavljanju i prekidu saradnje koja nije zasnovana na formalnom ugovoru ili učlanjenju odlučuje direktor Stanice na predlog stručnog radnika iz oblasti za koju je odgovoran.

O saradnji i pristupanju nacionalnim, međunarodnim i drugim organizacijama, asocijacijama i mrežama na bazi učlanjenja ili ugovora odlučuje Upravni odbor.

U principu, saradnja se odvija kroz učešće u planiranju, pripremi i realizaciji određenih programa i aktivnosti, razmeni ideja, iskustava i znanja, pripremu, pisanje i publikovanje stručnih i drugih radova, kroz zajednički nastup i organizaciju aktivnosti u ili izvan Stanice itd.

Član 26.

Izjava o neprofitnosti

Stanica radi kao neprofitna organizacija i članovi-osnivači ne mogu iz prihoda koje Stanica ostvaruje da sebi pribavljaju materijalnu korist na osnovu statusa člana-osnivača.

Član 29.

Odgovornost radnika

Radnici Stanice su odgovorni za uspešno obavljanje svojih poslova i zadataka, za pravilno korišćenje i čuvanje imovine kojom rukuju, za bezbednost osoba koje borave u Stanici i za čuvanje i podizanje profesionalnog ugleda Stanice. Njihova eventualna verska, ideološka, kulturna, partijska i etnička opredeljenja, poreklo ili pripadnost ne smeju se odražavati na izvršavanje profesionalnih obaveza niti na različit odnos prema pojedinim učesnicima ili saradnicima u programu.

Naročita je odgovornost stručnih radnika. U realizaciji svojih obaveza i programa oni su neposredno odgovorni za čuvanje ugleda svoje struke, visokog moralnog i profesionalnog lika prosvetnog i naučnog radnika i za negovanje poštenja, objektivnosti, kolegijalnosti i otvorenosti u radu. Stručni radnici čuvaju i unapređuju svoj autoritet i ugled kao i autoritet i ugled svojih kolega i Stanice u celini. Oni su dužni da podižu nivo svoga znanja, da se informišu o aktuelnim zbivanjima i dostignućima u svojoj naučnoj oblasti, da o svojim rezultatima informišu stručnu javnost, da proširuju krug pojedinaca i institucija sa kojima sarađuju u zemlji i svetu i da prate i pomažu naučni razvoj mladih ljudi koji pohađaju programe Stanice.

Stanica posebno reguliše pitanja utvrđivanja i sankcionisanja odgovornosti svojih radnika kao i nagrađivanje radnika za izvanredne rezultate u radu.

[management]

new science board

Petnica Science Center made some changes in its Science Board in order to cover all existing scientific disciplines and major activity areas. Now, the Science Board has 23 members. The most of them are eminent and experienced scientists who spent many years as Petnica’s guest teachers or scientific consultants. The president of the Board is Zvonko Marić, a member of the Serbian Academy of Science and our eminent physicist and philosopher.

The Science Board accepted the PSC’s Annual Report for 2004 and the Framework Programme 2005. It emphasized the fact that the PSC successfully protected its programs and keep continual activity in spite of the serious financial problems caused in 2004 by decision of the Serbian Minister of Education to cancel existing four-year contract and reduce the approved financial support from 12.9 to 4.9 million dinar (about 150,000 USD).

Petnica Science Center has changed its Chapter for the first time after many years. The new constitutional act is shaped to answer the actual needs of the PSC’s programs and activities and to accent the independent position and non-profitable orientation of the Center. Petnica Science Center is the fully registered non-governmental organization.

The mission of PSC is to enable all motivated students and teachers to get better insight into world of science, technology, and humanities and its potentials as well as to improve the learning atmosphere in schools, to promote the functions and methods of active learning and problem-solving teaching techniques, and to increase extracurricular activities in existing school practice.

The PSC educational programs and activities are shaped to be gender fair and correct relate to the issues of participants’ religion, cultural affiliation, and ethnical background.

 ©2005 IS Petnica
TOC, Content Previous Page Next Page Home Page