Konferencija 2
Korak u nauku
Srđan Verbić

U Petnici je u decembru 2003. po drugi put organizovana polaznička konferencija pod nazivom “Korak u nauku”. Za učešće na skupu 72 autora, učesnika letnjih seminara i kampova za srednjoškolce u 2003. godini, predložilo je 44 rada. Većina tih radova je zadovoljila oštre kriterijume organizatora i za Konferenciju je prihvaćeno čak 35 radova (14 usmenih izlaganja, 20 postera i jedna prezentacija hardvera).
U odnosu na prethodnu godinu ovo je manji broj prijavljenih radova, ali sigurno ujednačenijih po kvalitetu i nivou složenosti samih istraživanja. Prvi put smo, ne samo na konferencijama, već i u istoriji Zbornika, imali istraživačke radove iz matematike i istorije, što se može tumačiti i kao pozitivan efekat prve konferencije.
Konferencija je odlukom Upravnog odbora Istraživačke stanice dobila i organizacioni i naučni odbor. U sastavu ovog prvog su radnici ISP, dok drugi sačinjavaju dugogodišnji saradnici među kojima većinu čine bivši rukovodioci Petničkih programa. Na čelu naučnog odbora se nalazi prof. Ivan Aničin sa Fizičkog fakulteta u Beogradu.
Konferencija 2003 je počela koktelom i svečanim otvaranjem za koje je bio zadužen Voja Andrić, direktor Valjevske gimnazije i potpredsednik Upravnog odbora ISP.
Osim 50 polaznika, tima rukovodilaca petničkih programa, trinaest saradnika i nekoliko novinara koji su medijski pokrivali skup, Konferencija je imala i svoje goste. Najveći put je potegao Ivan Lorenčič, direktor Druge mariborske gimnazije. Narednih godina ćemo iz ove, po mnogo čemu vrhunske slovenačke škole imati, verovatno, i učesnike Konferencije.
Osnovni utisak organizatora o Konferenciji 2003 je da imamo dobre radove, ali da bi trebalo nešto učiniti da ih bude više. Očigledno, polaznici (barem većina njih) nemaju dovoljno vremena da osmisle sopstveno istraživanje, da ga urade i napišu dobar rad za samo deset meseci koliko traje petnička godina. Kada bismo imali više vremena za metodološke seminare, sigurno bi bilo više kvalitetnih radova. Probaćemo da nađemo taj prostor


Naučni odbor
dr Ivan Aničin, Fizički fakultet Beograd, predsednik
mr Vlado Đukanović, Institut za srpski jezik Beograd
dr Velimir Jovanović, Geografski fakultet Beograd
mr Dragan Manojlović, Hemijski fakultet Beograd
dr Slobodan Marković, Filozofski fakultet Beograd
dr Predrag Marković, Institut za savremenu istoriju
dr Dragan Mašulović, Matematički institut Novi Sad
dr Gabor Mesaroš, Zoološki vrt Subotica
dr Vojislava Protić, Astronomska opservatorija
Andrej Starović, Narodni muzej Beograd

Organizacioni odbor
Mirjana Đelmaš
Vojislav Filipović
ing Ljubica Perić
Branislav Savić
mr Srđan Verbić, predsednik


eXploratorium 2004

Naučni metod i pisanje naučnog rada

eXploratorium 2004 je nastao kao ad hoc rešenje za, po svemu sudeći, nedovoljan “fond časova” koje polaznici imaju u toku našeg godišnjeg ciklusa. Motiv za organizaciju seminara je bila sama Konferencija, kako ona 2003. tako i naredna 2004. Relativno mali broj dobrih radova na Konferenciji je posledica nedovoljnog razumevanja i nedosledne primene naučnog metoda. Očigledno je da polaznicima nedostaje “radnih sa-ti” da bi se uhvatili u koštac sa pi-sanjem rada. Stoga smo se odlučili da učinimo pokušaj “doedukacije” kroz seminar pod naslovom “Naučni metod i pisanje naučnog rada”. Ciljna grupa ovog seminara su bili stari polaznici sa svih programa u Stanici, naročito oni od kojin se očekuje da u toku ove godine dobro urade svoj projekat i pripreme rad za decembarsku Konferenciju.
Većinu predavanja na seminaru su održali ljudi zaposleni u Stanici i ovo je zaista bila odlična prilika da se temeljno pristupi nečemu za šta uglavnom nema vremena. Pet dana smo pričali o tome šta jeste a šta nije naučni metod, za koga mi to i zašto pišemo rad i kako da kroz tekst čitaocu prenesemo što više naučno relevantnih informacija.
Seminar jeste bio zamišljen kao dopunska nastava, ali je, barem po mišljenju polaznika, bio pun pogodak. Deluje kao da su se mnogima najednom otvorile oči. Sad čekamo Konferenciju, pa da vidimo je li bilo kakvog primetnog efekta


UČESNICI DRUGE KONFERENCIJE “KORAK U NAUKU”

USMENA IZLAGANJA

Mihailo Čubrović: Analiza karakterističnih vremenskih skala i Ljapunovljevih eksponenata u haotičnim Hamiltonijanskim sistemima
Marija Denić: Katalitičko razlaganje vodonik-peroksida u prisustvu Zeolita A izmenjenog jonima bakra (II)
Ivan Knežević, Aleksandra Marcikić: Povezanost socio-demografskih odlika roditelja dece prvog razreda osnovne škole i izbora predmeta Veronauka i Građansko vaspitanje.
Teodora Lekić, Marija Mandić, Nevena Đoković: Povezanost stilova afektivnog vezivanja i koncepta o sebi kod polaznika IS Petnica
Marina Marinković: Primena Monte Carlo i Bethe Ansatz metoda u ispitivanju osobina 1D Hajzenbergovog modela magnetika
Monika Milosavljević: Čačak i okolina u poznoj antici
Igor Pašti: Uticaj upotrebe atrazina na količinu različitih oblika azota u zemljištu
Jelena Radanović, Tamara Šarenac: Subjektivni doživljaj umetničkih slika različitih po temi i pripadnosti slikarskom pravcu
Miroslava Rajić, Čarna Brković: Strukturalna analiza proročanstava vezanih za pomračenje Sunca 1999. godine
Miloš Savić: PARPER: paralelizovani simulator procesa perkolacije na kvadratnim rešetkama
Marko Simendić: Odraz društvenih prilika na pisanje specijalizovanog časopisa u Srbiji
Ivana Stanojević, Anja Simanić, Mladen Stepandić: Razlike u proceni horizontalne i vertikalne udaljenosti
Marko Vanić: Poreklo voda Niške banje
Ivana Vuksanović: Raspored konstituentskih jedinica u jeziku dece školskog uzrasta

POSTER PREZENTACIJE

Biljana Bajić, Tijana Kovačević, Ivan Stanimirović: Magični grafovi – Magičnost po
čvorovima
Biljana Cvetković: Uticaj veštačkih đubriva sa najvećim procentom kalijuma i fosfora na koncentraciju likopena i vitamina C u plodu paradajza
Nevena Dačić, Nevena Todorović, Bojana Vujović: Konotativno značenje parova pojmova
Vitomir Đokić: Laboratorijisko uzgajanje krpelja
Vesna Đorđević: Analiza strukture naslova rubrika dnevnih novina
Boris Jovanović, Draško Grujić, Stefan Purjakov, Živko Klajić: Ocene kvaliteta vode Petničkog jezera na osnovu akumulacije teških metala u tkivima žutooke (Rutilus rutilus)
Miroslav Kalanj: Ispitivanje mogućnosti korišćenja krompira kao surogata pri proizvodnji piva
Biljana Novković: Prilog poznavanju araneofaune okoline Valjeva
Lidija Pejčinović: Kolokacije u pismenim zadacima učenika osnovnih škola
Iva Pruner, Ana Černok: Oblici i savremeni procesi centralnog dela Deliblatske peščare (Crni vrh)
Dimitrije Radišić: Analiza ornitofaunističke vrednosti staništa okoline Petnice
Darko Santrač: Fotokatalitička oksidacija fenola uz TiO2
Aleksandra Simić, Andrijana Sofranić: Rezultati analize keramike sa lokaliteta Na Njive
Tijana Spasojević: Sinteza i karakterizacija kompleksa bakra(II) sa semikarbazonom piridoksala
Kristina Stojanović, Jelena Popov: Opažanje forme u tačkastim sklopovima
Božidar Šćepanović, Stefan Marković: Rudni minerali gornjeg dela sliva Dobrave
Nenad Tomašev: Komparativna analiza populacija vrste Maniola jurtina (Rhopalocera, Satyridae) iz okoline Petnice i planine Goč
Miloš Trajković: Uticaj Fe3+ jona kao katalizatora u reakciji kopolimerizacije akrilne i maleinske kiseline
Marija Vranić: Određivanje putanje naelektrisane čestice u električnom polju primenom genetičkog algoritma (2D slučaj)
Tijana Vujanić: Ispitivanje uticaja svetlosti na antibakterijsko dejstvo ekstrakta kantariona

PREZENTACIJA HARDVERA I SOFTVERA

Danica Pajović: Pojačavač D klasePriprema postera. Trema je počela još u autobusu na putu za Petnicu. Nisu pomogle ni glasine da se sprema zanimljiv koktel za svečano otvaranje. Ostaje generacijama budućih istraživača da otkriju zašto se kod većine postera naslovi i tekst krive na levu stranu, zašto su neki prilozi na granici optičke vidljivosti čak i uz pomoć mikroskopa, zašto se izlagači tresu prilikom objašnjavanja čak i kada su dokazano siti...
Finalna ekspertiza. Savan je tu da pomogne konačnim sugestijama (koje su se, po pravilu, samo delimično uvažile od većine konfuznih autora). Strah je zasnovan na (ispravnoj) pretpostavci da je ono što on kaže samo ljubazniji deo onoga što on misli.
Svečano otvaranje. Gosti su bili zadovoljni ozbiljnošću učesnika. Zli jezici kažu da su ovi bili samo uplašeni. Verbić rukama objašnjava šta ćemo raditi onima koji ne završe rad. Prisutni prosvetni radnici to odobravaju sa smeškom. Neki bivši i sadašnji funkcioneri su nagovestili da će neuspešni biti poslati na prisilni rad u Ministarstvo prosvete Srbije
Na otvaranju Konferencije govorili su prof. Vojislav Andrić, direktor Valjevske Gimnazije i potpredsednik Upravnog odbora Stanice, gost iz Slovenije prof. Ivan Lorenčič, direktor Gimnazije iz Maribora i direktor ISP Vigor Majić Svečani koktel. Žakove majstorije. Ista stvar na hiljadu i jedan način. Učesnici izgubili apetit. Ipak, poneko će se poslužiti i otisak masnih prstiju ostaviti na posteru radi sudskog dokaza da je ipak nešto i rađeno na letnjem seminaru.
Jabuka je glavni argument. Zagrizi i počećeš da sumnjaš... Kako to izgleda biti ceo dan bombardovan pitanjima i primedbama?
conference

a step into science

The Second Conference of Petnica students was organized in December 5-7, 2003. There were 44 papers and 72 authors suggested for the Conference by the program leaders. Most of those papers have fulfilled all organizers’ criteria and authors were invited to present their work at the final event of Petnica annual cycle. At the Conference we had 14 oral presentations, 20 posters, and one presentation of electronic hardware.
In comparison to the last year's conference, this year we had smaller number of suggested papers, but they certainly were more equalized by quality and level of research complexity. For the first time, not only at the conferences, but also in history of Petnica Papers, we had students’ research papers in mathematics and history. This could be a positive effect of the first conference.
In the year 2003 the Conference officially got its Organizational Committee and Scientific Council. The former of those two include a few of PSC staff and the latter is a body consisted of our associates, mainly former program leaders. Head of the Scientific Council is Ivan Ani~in, professor at Faculty of Physics in Belgrade.
Main impression of the organizers is that we have good research papers, but also that we should do something more to increase their number. It is obvious that students (at least majority of them) don't have enough time to complete their research program, to realize it and write a good paper in ten months only. If we had more time for methodological seminars, we certainly would have more good students' papers.
We shall try to find that space in the schedule

ARTICLES

Mihailo Čubrović: Universality and Scaling of Chaotic Transport in Perturbed Hamiltonian Systems: Kinetic Model and Numerical Simulations
Marina Marinković: Application of Monte Carlo and Bethe Ansatz Methods in Study of Properties of 1D Heisenberg Model for Magnetics
Miloš Savić: PARPER – Parallelized Simulator of Percolation on Square Lattices
Marija Vranić: Determination of Charged Particle’s Trajectory in Electric Field using Genetic Algorhytm (2D Case)
Biljana Bajić, Ivan Stanimirović, Tijana Kovačević: Analyzing of Vertex Magic Graph
Danica Pajović: Class D Amplifier
Biljana Novković: Arachneofauna (Spiders) of Valjevo County
Draško Grujić, Stefan Purjakov, Živko Klajić: Fish Tissues as Water Polution Indicator in Lake Petnica
Dimitrije Radišić: Ornitofauna of Petnica Surroundings
Nenad Tomašev: Comparative Analysis of Maniola jurtina (Rhopalocera, Satyridae) Populations in Petnica Surroundings and Goč Mountain
Vitomir Djokić: Breeding of Ticks by Simulating Natural Habitat Conditions
Marko Vanić: Origin of Groundwaters of Niška Banja Spa
Iva Pruner, Ana Černok: Landscape Forms and Recent Processes in Central Part of Deliblato Sand
Božidar Šćepanović, Stefan Marković: Ore Minerals of the Upper Level of Dobrava River Basin
Marija Denić: Catalytic Decomposition of Hydrogen Peroxide in the Presence of Zeolite A Alternated with Cu2+ Ions
Igor Pašti: Influence of Usage of Atrazin on Quantity of Different Types of Nitrogen in Soil
Darko Santrač: Photocatalytic Oxidation of Phenol over TiO2
Tijana Spasojević: Synthesis and Characterization of Copper(II) Complex with Pyridoxal Semicarbazone
Miloš Trajković: Influence of Fe3+ Ions as Catalysts in the Co-polymerization of Acrylic and Maleic Acid
Biljana Cvetković: The Influence of Foliate Fertilization with High Concentration of Potassium and Phosphorus on the Concentration of Lycopene and Vitamin C in Tomato Fruit
Tijana Vujanić: Influence of Different Wavelength of Light on the Time-dependent Antibacterial Effect of St. John's Wort (Hypericum perforatum) Extract
Monika Milosavljević: The Late Antique Period in Čačak and Vicinity
Smiljana Jošić, Vanja Kovačević, Aleksandra Simić, Sanja Rajić: Analysis of Ceramics Artefacts from Na Njive Site (Mionica, W.Serbia)
Čarna Brković, Miroslava Rajić: Structural Analysis of Prophecies Connected with the 1999 Solar Eclipse
Marko Simendić: Reflection of Social Circumstances on the Writing of a Specialized Magazine in Serbia
Ivana Vuksanović: Word Order in Serbian Language among School Children
Lidija Pejčinović: Collocations in Essays Written by Elementary School Pupils
Anja Simanić, Ivana Stanojević, Mladen Stepandić: Differences Between Subjective Estimation of Horizontal and Vertical Distance
Nevena Djoković, Teodora Lekić, Marija Mandić: Relations Between Attachment Styles and Self-concept among Students in Petnica Science Center
Jelena Radanović, Tamara Šarenac: Subjective Impressions of Artistic Paintings According to Different Painting Styles and Motifs
Biljana Milovanović, Aleksandra Marcikić, Ivan Knežević, Danica Gajić, Agota Major, Zlatka Nešović: Connection Between Socio-demographic Characteristics of Parents of Elementary School First Graders and the Choice of Religious or Civic Education as Alternative School Subject
Nevena Dačić, Bojana Vujović, Nevena Todorović: Connotative Meaning of Term Pairs
Kristina Stojanović, Jelena Popov: Visual Identification of Shapes in Random Dot Patterns

 

 © 2004. IS Petnica
TOC, Content Previous Page Next Page Home Page