kako pokrenuti školske sekcije

biolozi i hemičari

Saradnja Petnice i Naftne industrije Srbije se tokom 2010. godine proširila i na Pančevo. U saradnji sa ekološkim sektorom Grada Pančeva osmišljen je projekat podsticanja osnivanja ekoloških sekcija u osnovnim i srednjim školama na teritoriji ovog grada čiji građani imaju visoko razvijenu svest o potrebi zaštite životne sredine.
Projekat ima tri celine – obuka nastavnika, rad sa učenicima i nabavka opreme za rad sekcija. Ideja je da se tokom projekta nastavnici upoznaju sa nekim aktuelnim temama u oblasti zaštite životne sredine, informišu o primerima dobre prakse iz rada školskih eko sekcija iz regiona, i da u saradnji sa stručnjacima osmisle rad svojih ekoloških sekcija. Paralelno sa tim radilo se i sa odabranim učenicima iz istih škola, koji su imali priliku da se upoznaju sa različitim eksperimentima, i metodama kojima se lako mogu pratiti različiti parametri životne sredine, kao i da se upoznaju sa korišćenjem opreme, vođenju evidencije o različi-tim faktorima i načinima predstavljanja dobijenih podataka.
Prvi su bili seminari za nastavnike u maju. Sadržaj je obuhvatio teme kao što su klimatske promene, energetska efikasnost, kontrola kvaliteta vode i vazduha, ali i način korišćenja savremenih resursa za pripremu nastave. Organizovana je i diskusija o mogućim sadržajima rada školskih sekcija.
Tokom realizacije redovnih letnjih seminara anketirani su srednjoškolci polaznici različitih petničkih programa kako bi se videlo koje ih teme vezane za zaštitu životne sredine zanimaju ali i koje su to teme po njihovom mišljenju važne za ovu oblast. Rezultati ove ankete su iskoriščeni da zajedno sa zaključcima sa diskusije među nastavnicima sa njihovog seminara posluže za osmišljavanje drugog ciklusa ekoloških seminara.
Osnovna karakteristika ovog, drugog, ciklusa seminara je što su se istovremeno odvijali seminari za nastavnike i za učenike istih škola. Ideja je bila da deo aktivnosti bude zajednički, a da se deo razlikuje i bude prilagođen učenicima i nastavnicima ponaosob. Na ovom seminaru je učestvovalo po dva nastavnika i po dva učenika iz 11 škola koje su bile najaktivnije u realizaciji ovog projekta. Tokom trajanja seminara imali su prilike da vide kako se oprema može koristiti, da sami realizuju eksperimente, ali i da zajedno osmisle rad školskih sekcija.
Treća celina obuhvata nabavku pokretne merne opreme koja će se koristiti za merenje kvaliteta vazduha, vode i zemljišta. Svaka škola dobija svoj mali komplet kojim samostalno može da realizuje određene aktivnosti, a da zajedno rad svih sekcija može dati sliku o kvalitetu životne sredine u celini.
Osnovna ideja ovog Projekta koji je podržan od strane Grada Pančeva kroz finansijsku podršku NIS a.d. je da se osposobe nastavnici i učenici da pokrenu rad ekoloških školskih sekcija u školama u Pančevu i da se zatim pomogne novoosnovanim sekcijama da pokrenu aktivnosti usmerene na realne probleme lokalne sredine kao što je monitoring određenih pokazatelja stanja životne sredine: izvori zagađenja, stanje biodiverziteta, divlje deponije, kvalitet voda i vazduha, stanje ekološke svesti građana, učenički eko-bilten itd.).
Razvijanje ekološke svesti od najranijeg uzrasta je veoma važno za kreiranje samosvesnog pojedinca koji razume šta je to zaštita životne sredine u kontekstu održivog razvoja. Podsticanje rada školskih ekoloških sekcija podrazumeva okupljanje zainteresovanih učenika i nastavnika, njihov timski rad na identifikaciji problema i predlaganju rešenja, a nabavka opreme omogućava održivost ovog okupljanja i u narednim godinama. Grad Pančevo će na osnovu toga kroz nekoliko godina imati dobro informisanju generaciju mladih ljudi koji znaju šta su problemi, ali i kako se oni mogu rešiti uz ekonomski razvoj i prosperitet lokalne zajednice.

 

 

[teacher training]
support to school science clubs


There is no doubt that the Petnica Science Center is among today’s most advanced regional centers that offer in-service teacher training programs in a broad spectrum of school subjects and activities. Part of the reason for this success is Petnica’s attractive location and the stimulation of "learning environment". Another part is that PSC has close contacts with a great number of different types of educational programs and innovative teaching methods.
On the opposite page you can see a map representing the geographical coverage of in-service teacher training programs organized in the last few years. Although the general geographic coverage seems satisfactory, the problem of relatively low attendance of teachers from small provincial municipalities and the age distribution of the participants, where we expect more young teachers, still exists.

Here we present the new project focusing on the city of Pančevo which is among the top polluted cities in the region because of concentration of petrochemical industrial plants. Petnica Center organized a set of training courses both for school-teachers and students aimed to expand activities of after-school science clubs whose programs target environmental issues. The main idea is to let students in elementary and secondary schools to study concrete problems in their local community. Thanks to the financial support from the Municipality of Pančevo and from the Serbian leading Oil Company NIS, small mobile monitoring equipment was provided for eleven participating schools, making them ready to make precise measurements of certain air and water pollutants

 

 

 

 ©2011 IS Petnica
  Previous Page Home Next Page