Konferencija 4
Korak u nauku

Aleksandar Obradović - fotografije: Nataša Marković

"VIDIMO SE NA KONFERENCIJI!". Ovim rečima me je ispratila grupa dugogodišnjih petničkih stručnih saradnika nakon neformalnog razgovora, vođenog neposredno po završetku letnjih kampova, kada sam kao i većina kolega sa drugim seminarima, sa polaznicima i njihovim mentorima pokušavao da još malo "doteram" radove i pripremim ih za konferenciju. Ne bih zapamtio ovaj detalj da mi inbox ubrzo nije bio prepunjen desetinama pitanja poput: "Da li će i ove godine biti onako sjajnih radova?", "Prošle godine je bilo odlično, ko će ove godine držati predavanja?", " Stranci su baš zanimljivi, da li dolaze ponovo?", i slično i mnogo, i prosto poželite da im prikačite mark as spam! Ali, šalu na stranu, ova svojevrsna pohvala na račun naučnog i organizacionog odbora Konferencije u sebi krije i jednu skrivenu poruku.

ISKUSNI POSMATRAč, a takvih je u Petnici mnogo, mogao je da primeti da se značaj Konferencije ne ogleda samo u prezentovanju najboljih radova, održavanju kvalitetnih stručnih predavanja i prezentaciji kampova na kojima su učestvovali polaznici petničkih programa u inostranstvu, već i u postojanju svojevrsnog "konferencijskog duha", koji prožima ceo petnički prostor i sve učesnike. Za vreme pauze i kasno, noću, mogle su se videti grupice polaznika i njihovih mentora kako strasno debatuju o akuelnim naučnim problemima. Pobednika nije bilo. Obično učesnicima ovih mini debata ostaje samo čudan nemir, prijatno osećanje zadovoljenog naučnog Ja! Dakle, "navukli" su se! U tome, između ostalog, leži moć petničke Konferencije, koja pretstavlja neograničeni prostor za "kreativno mišljene". Zbog toga je učestvovati na koferenciji pre pitanje zadovoljenje intelektualne potrebe nego pitanje naučno-istraživačkog prestiža.

NA čETVRTOJ KONFERENCIJA ISP "Korak u nauku" koja je održana od 8. do11.decembara 2005. godine, učestvovalo je 82 polaznika iz četiri različite zemlje. Usmeno je prezentovan 21 rad, a za razliku od prethodne godine svi učesnici na Konferenciji su imali i poster prezentaciju.

NA OTVARANJU Konferencije je osim samih učesnika bilo dosta gostiju i predstavnika medija. Tu su bili predstavnici SDC-a, Britanskog saveta, Ambasade Slovenije itd. Veliku čast Konferenciji učinili su predsednik Republike Boris Tadić i Ministar za nauku i zaštitu životne sredine Aleksandar Popović koji su učesnicima Konferencije uputili pozdravna pisma.

NA TRADICIONALNO KRATKOJ, primerenoj i efikasnoj ceemoniji otvaranja Konferencije govorili su Srđan Verbić, Vigor Majić i prof. Ivan Ivić, član Saveta ISP koji je svečano otvorio ovaj skup.

DOBAR ZNAK da se Konferencija "primila" i van okvira Istraživačke Stanice je veliko interesovanje koje za nju pokazuje šira naučna javnost i mediji. Kao sistem u razvoju ona evoluira, shodno tome menja se i prilagođava, ali načelo i slogan dobre istraživačke i obrazovne prakse koji smo u Petnici godinama razvijali ostaje i dalje isti: "to study, to finish, to publish". Danas se mladi istraživači suviše često sreću sa činjenicom da je istraživački rad previše definisan i prilagođen posebnim socio-kulturnim trendovima, specijalizovan i birokratizovan, manje ili više ograničen. Petnica je retko mesto koje mladim ljudima daje dovoljno prostora da svoj naučni i obrazovni rad oslobode stega krutog formalizma. Takođe, to je retka prilika da se na jednom mestu sretnu mladi koji se bave različitim naučnim oblastima slobodni da razmene svoje ideje i iskustva. Očigledno je uspeh petničke konferencije inspirisao mnoge i van okvira Stanice. Učesnici Konferencije, saradnici i uvaženi gosti jednoglasni su: "Vidimo se na Konferenciji!"s


Naučni odbor

dr Ivan Aničin, predsednik

dr Ivana Dragićević

mr Vlado Đukanović

ing Olivera Josimović

mr Vladan Jovanović

dr Dragan Manojlović

dr Slobodan Marković

dr Dragan Mašulović

mr Vojislava Protić

Organizacioni odbor

dr Ivana Dragićević

dr med. Aleksandar Obradović

Branislav Savić

mr Oliver Tošković

mr Srđan Verbić


 


UČESNICI IV KONFERENCIJE “KORAK U NAUKU”

 

USMENA IZLAGANJA

Ivana Budinski: Uticaj prisustva vodenog toka u pećini na sastav faune slepih miševa

Ivana Ćirović, Aleksandar Kostić: Oreoli rasejanja rudnih minerala u području Rebelja

Sonja Damnjanović, Smiljana Jošić: Preliminarni rezultati iskopavanja humke III na lokalitetu Ilirsko groblje

Uroš Delić: 2-D simulacija formiranja i evolucije planeta

Mirjana Dimitrievska: Klasifikacija trajektorija

Turi Eszter, Smolin Yoni, Malekan Ilana: Short-term adaptation of primary and high-order visual areas – psycho-physical experiments

Draško Grujić: Komparativna analiza ishrane male ušare – utine (Asio otus) na teritorijama Beočina i Futoga

Andreja Ilić, Jovana Nikolov, Uroš Rajković: End-homogeni grafovi

Minja Jovanović: Kvantifikovanje flavonskih heterozida u uzorcima livadskog meda

Yordanka Kovacheva: Perfect Numbers – an Echo from the Past and a Challenge for the Future

Vladan Martinović: Upotreba lentil-lektina za detekciju glikoproteina na nitroceluloznoj membrani

Ana Mijušković, Vanja Hložan: Ispitivanje mogućnosti korišćenja digitalne fotografije kao načina detekcije pri TLC kvantitativnoj analizi

Uglješa Milić, Stojan Đorđević: Ispitivanje zavisnosti difrakcione efikasnosti od načina dobijanja holografske difrakcione rešetke

Rajko Nenadov: Heuristike za rešavanje NP-kompletnih problema na scale-free mrežama

Ivana Pedović, Goran Rujević, Jovana Stošić: Utvrđivanje povezanosti fizičkih karakteristika apstraktnih vizuelnih sklopova i njihovih fonoloških struktura

Miloš Pešić, Marko Drakulović: Oksidacija hidrohinona kalijum-hloratom kao nova kinetička metoda za određivanje mikrokoličina vanadijuma

Jovana Petrović, Bogdan Jovanović: Uticaj pH vrednosti vode na razvoj larvi komaraca (familija Culicidae)

Jovana Plavša: Antičko rudarenje u okolini Timacum Minusa

Đorđe Radičević: Dinamička stabilnost u modifikovanom Solow-Swan modelu ekonomskog razvoja država

Marina Radulaški: Parametri i podstrukture scale-free mreža

Anja Simanić: Pamćenje afektivno obojenog teksta

Tihomira Stanojević, Ana Marija Trbić, Ivana Papulić, Vladislav Radak: Povezanost self-koncepta i prihvaćenosti u grupi

Goran Tomić: Ispitivanje kinetike inhibicije aktivnosti enzima acetilholinesteraze polifenolima zelenog čaja

Stefan Trajković Filipović, Mirko Sabadka: Preliminarni rezultati iskopavanja humke I na lokalitetu Ilirsko groblje

Anđelka Vagić: Povezanost sadržaja udžbenika za engleski jezik i postojanja polnih stereotipa kod učenika

POSTER PREZENTACIJE

Petar Aleksić, Jovan Nikolić: Arheološka karta Smilovač- kog (Odorovačkog) polja

Nevena Andrić, Nikola Koković: Kvalitet vode Gružanskog jezera

Aleksandra Branković, Ivana Kalabić, Dragana Perišić: Kriterijumi grupisanja umetničkih slika po sličnosti: stil ili tema?

Robert Čordaš: PrologAPI

Ana Đuričić: Nalazi staroegipatskog porekla na teritoriji Srbije

Dunja Đurović: Upotreba žargonizama u tinejdžerskim časopisima u odnosu na govor tinejdžera

Jovana Kaluđerović: Romanizmi u kulinarskim receptima na području Boke Kotorske

Slavica Koprivica, Ivan Stambolić: Ispitivanje uslova elektrohemijskog dobijanja jodoforma i određivanje prinosa reakcije

Srđan Kostić, Dejan Nešković: Ekoturistička vrednost geoloških, hidrogeoloških i etnogeografskih potencijala veštačke akumulacije "Barje"

Nemanja Marjanović: Efekat peroksinitrita na MnSOD: nitrovanje tirozina i inaktivacija enzima

Uroš Matić: Jamna kultura na teritoriji Srbije i Crne Gore

Tamara Mladenović: Tipološka i funkcionalna analiza vinčanskih figurina sa Vitkova

Jasna Nikolić, Dragomir Milovanović: Razlike u morfološ kim karakterima i količini hipericina među tri vrste roda Hypericum Lindl. (Hypericaceae)

Dušan Panić: BIM – Bluetooth Instant Messanger

Vladimir Prokopović: Ispitivanje uticaja različitih liganada na dinitrozil gvožđe kompleksom (DNIC) posredovanu dismutaciju azot monoksida (NO)

Milan Radovanović, Ivana Vlatković, Daša Spasojević: Uticaj padavina na hidrohemijske karakteristike vode reke Suvaje

Marija Raković: Uticaj dimetil-sulfoksida na kondukciju signala u nervnoj ćeliji

Ivan Simić: Industrijalizacija, urbanizacija i promene strukture zaposlenosti i strukture stanovništva opštine Valjevo u periodu od 1975. do 1990. godine

Miloš Srećković: Ispitivanje osobina scale-free mreža generisanih po Barabaši-Albert modelu

Iva Šabović: Određivanje proteolitičke aktivnosti bromelaina na fibrin, želatin, albumin i hemoglobin

Saša Šorgić: Modifikovane zeolitove ugljenične - pasta elektrode

Marija Trkulja, Marina Tumbas, Saška Mitrović: Povezanost afektivnih i atribucionih stilova prema prijateljima i prema sebi kod adolescenata

Dragana Vasić: Ispitivanje reakcije reverzibilnog formiranja klastera [Hp-2r MoqO4q-r](2q-p)- u zavisnosti od pH, koncentracije i temperature

Stefan Vujčić: Sinteza i strukturna karakterizacija kompleksa bakra (II) sa aminoguanilhidrazonom piridoksala

Lara Vujović: Načini skraćivanja riječi u malim oglasima

Jelena Živković, Sanja Spasojević: Arheološka karta Obrenovca


 

[conference]

a step into science

Petnica Students' Conference is the final event in the series of nearly a hundred seminars, camps, and training courses that Petnica Center prepares each year. It is a science conference where secondary-school students present results of their research projects. Such events are quite rare not only in Serbia but anywhere in the world, especially keeping in mind that a broad spectrum of disciplines are covered including not just hard sciences, but also environmental science, engineering, computer science, and humanities. It is the climax of a year-long work of 700 secondary-school students, 400 senior associates, professional scientists, 120 junior associates, university students, and entire staff of the Petnica Science Center. This time at the Conference a number of research papers by more than 80 authors from five European countries were presented.

Selection criteria for the Conference are very simple – presented results should have research character and the paper should be written correctly. Organizational Committee in co-operation with leaders of Petnica’s programs and Scientific Council decide whether a student paper fulfills the requirements or not. The criteria sometimes appears to be a bit too rigorous, but that's how far we can go. The limit for the number of participants is determined by accommodation capacity of Petnica dormitory. We are still unable to think about the Conference with over a hundred students held somewhere outside the village of Petnica, but we are hoping for such an event in the following years.

The main idea of this manifestation is to enable Petnica students to master those segments of research work that usually come at the end of a school of science writing like effective oral presentation, technical preparation of the paper or design of a good poster.

The Conference 2005 was officially opened by prof. Ivan Ivić. This event has attracted unusually great media attention. Reports on the Conference has been published or emitted by, at least, 12 newspapers, and many TV or radio stations.

More information you can find on the Conference site:

http://konferencija.petnica.rs

PARTICIPANTS

ORAL PRESENTATIONS

Ivana Ćirović, Aleksandar Kostić : Aureoles of Ore Minerals Spreading in the Rebelj Area

Sonja Damnjanović, Smiljana Jošić: Preliminary Results of Excavation on Barrow III, Illyrian Graveyard Site

Uroš Delić: 2-D Simulation of Formation and Evolution of Planets

Turi Eszter, Smolin Yoni, Malekan Ilana: Short-term Adaptation of Primary and High-order Visual Areas - Psycho-physical Experiments

Andreja Ilić, Jovana Nikolov, Uroš Rajković: Endhomogeneous Graphs

Minja Jovanović: Flavonic Heterozides Quantification in Samples of Meadow Honey

Yordanka Kovacheva: Perfect Numbers – an Echo from the Past and a Challenge for the Future

Vladan Martinović: Use of Lentil Lectin in Detection of Glycoproteins on Nitrocellulose Membrane

Ana Mijušković, Vanja Hložan: Study of Possibility of Digital Photography usage in Detection of Single Zones in TLC Quantitative Analysis

Uglješa Milić, Stojan Đorđević: Study of Dependence of Diffraction Efficiency on the way of Getting the Holographic Diffraction Grating

Rajko Nenadov: Heuristics for Solving NP-Complete Problems on Scale-free Networks

Ivana Pedović, Goran Rujević, Jovana Stošić: Connection Between Physical Characteristics of Abstract Visual Patterns and their Phonological Structure

Miloš Pešić, Marko Drakulović: Oxidation of Hydroquinone with Potassium-chlorate as a new Kinetic Method for Determination of Microamounts of Vanadium

Jovana Plavša: Antic Minery in area of Timacum Minus

Đorđe Radičević: Dynamical Stability in a Modified Solow-Swan Model of Economic Growth

Marina Radulaški: Parameters and Substructures of Scale-free Networks

Anja Simanić: Memorizing of the Emotionally Colored Text

Tihomira Stanojević, Ana Marija Trbić, Ivana Papulić, Vladislav Radak: Relation Between Self-concept and Group Acceptance

Goran Tomić: Kinetic Analysis of Acetylcholinesterase Inhibition by Green Tea Polyphenols

Stefan Trajković Filipović, Mirko Sabadka: Preliminary Results of Excavation on Barrow I, Illyrian Graveyard Site

Anđelka Vagić: The Connection between the Contents of the English Textbooks and Gender Stereotypes in Scholars

POSTER PRESENTATIONS

Petar Aleksić, Jovan Nikolić: Archaeological Map of Smilovačko Polje

Nevena Andrić, Nikola Koković: Quality of Gruža Lake Water

Aleksandra Branković, Ivana Kalabić, Dragana Perišić: Criteria of Paintings Similarity Grouping: Style or Theme?

Robert Čordaš: PrologAPI

Ana Đuričić: Objects of Ancient Egyptian Provenience in Serbia

Dunja Đurović: Use of Slang Words in Teenage Magazines Compared to those in Teenagers' Everyday Speech

Jovana Kaluđerović: Romanisms in Recipes in the Region of Boka Kotorska

Slavica Koprivica, Ivan Stambolić: Study on Optimal Condition of Electrochemical Preparation of Iodoform and determination of Reaction Yields

Srđan Kostić, Dejan Nešković: Eco-touristic Values of the Geological, Hydrological and Ethnographical Characteristics of the "Barje" Water Reservoire

Nemanja Marjanović: Effects of Peroxynitrite on MnSOD:Tyrosine Nitration and Enzyme Inactivation

Uroš Matić: Pit-Grave Culture in Serbia and Montenegro

Tamara Mladenović: Typological and Functional Analyses of Neolithic Figurines from Vitkovo Site

Dušan Panić: BIM - Bluetooth Instant Messanger

Vladimir Prokopović: Effects of Different Ligands on Dinitrosyl Iron Complex (DNIC) – assisted NO dismutation

Marija Raković: Influence of Dimethyl-sulphoxide on Signal Conduction in Nerve Cells

Miloš Srećković: Characteristics of Scale-free Networks Generated According to the Barabaši-Albert Model

Iva Šabović: Determination of Proteolitic Activity of Bromelain on Fibrin, Gelatin, Albumin and Hemoglobin

Saša Šorgić: Zeolite – Modified Solid Carbon Paste Electrodes

Marija Trkulja, Marina Tumbas, Saška Mitrović: Relations Between Attachment and Attributional Styles Towards Friends and Towards Ourselves in Adolescence

Dragana Vasić: Study on Reversible Formation of ŠHp-2r MoqO4q-rĆ(2q-p)- Clusters as a Function of pH, Concentration and Temperature

Stefan Vujčić: Synthesis and Structural Caracterization of Complexes of Pyridoxal Aminoguanylhydrazone with CO2

Lara Vujović: Ways of Shortening Words in Classified Ads

Jelena Živković, Sanja Spasojević: Archaeological Map of Obrenovac Area

 

 ©2006 IS Petnica
TOC, Content Previous Page Next Page Home Page